Uchwała nr 48/07

Uchwała Nr 48/07
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 21 lutego 2007 r.
 

w sprawie powołania kierownika urzędu stanu cywilnego.
 
                                               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 6.ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 161, poz. 1688),


uchwala się, co następuje :

§ 1.   Powołać Pana Andrzeja Krawańskiego na funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świeciu.
 
§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

                                                                      Przewodniczący
                                                                       Rady Miejskiej
 
                                                                    Jerzy Wójcik


 Uzasadnienie

W związku z odwołaniem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego składam wniosek
o powołanie Pana Andrzeja Krawańskiego na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świeciu.
Pan Andrzej Krawański został wybrany na stanowisko w drodze konkursu a Jego osobowość daje gwarancję należytego i pełnego wykonywania obowiązków Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (21 lutego 2007)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (5 marca 2007, 10:51:39)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:08:08)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2085