Uchwała nr 47/07

Uchwała Nr 47/07
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 21 lutego 2007 r.
 

w sprawie odwołania kierownika urzędu stanu cywilnego.
 
                                               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 6.ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 161, poz. 1688),

uchwala się, co następuje :

§ 1.   Odwołać Pana Leszka Żurka z funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świeciu.
 
§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
 

                                                                      Przewodniczący
                                                                       Rady Miejskiej
 
                                                                    Jerzy Wójcik

 

Uzasadnienie


Pan Leszek Żurek został powołany na stanowisko Sekretarza Gminy w związku z tym równoległe pełnienie funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Sekretarza Gminy stało się niemożliwe do połączenia przez dłuższy czas.
W związku z powyższym składam wniosek o odwołanie Pana Leszka Żurka.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (21 lutego 2007)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (5 marca 2007, 10:47:41)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:10:10)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2033