Uchwała nr 46/07

Uchwała Nr 46/07
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 21 lutego 2007 r.
 

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
i wartości jednego punktu do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 
                                               Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),w nawiązaniu do § 2 pkt 2 i § 3 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz.1222 z późn. zm.), 

 uchwala się, co następuje:
 

§ 1. Ustalić dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej, Punkcie Usług Opiekuńczych i Schronisku dla Bezdomnych najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie 800 zł(słownie: osiemsetzłotych)
 
§ 2.1.Wartość  jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określa się w wysokości 5,5 zł ( słownie: pięćzłotychpięćdziesiątgroszy).
2. Ustalić, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 4. Traci moc Uchwała Nr 265/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą od 1 stycznia 2007 r.
 
                                                                                   Przewodniczący
                                                                                                    Rady Miejskiej  
                                                                                  Jerzy Wójcik
 

        Uzasadnienie           
       

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, pracodawca sporządza tabelę miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego na podstawie ustalonego, w porozumieniu z radą gminy, najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu w zł.
W związku z coroczną waloryzacją płac pracowników samorządowych należało uaktualnić omawianą tabelę dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej, Punkcie Usług Opiekuńczych i Schronisku dla Bezdomnych.
 
  Załacznik (4kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (21 lutego 2007)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (5 marca 2007, 10:38:55)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:10:21)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2433