Uchwała nr 45/07

Uchwała Nr 45/07
Rady Miejskiej  w  Świeciu
z dnia 21 lutego 2007 r.


w sprawie zabezpieczenia corocznie w budżecie gminy odpowiednich środków finansowych  na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz formy udzielania tej pomocy.

Na podstawie art. 72 ust.1 w związku z art. 91d, pkt 1  ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zmianami[1]),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Corocznie tworzyć Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli z odpisu w wysokości 0,25% planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli czynnych zawodowo.
  § 2. Pomoc finansowa z Funduszu Zdrowotnego udzielana będzie w formie wypłat pieniężnych przydzielanych przez Komisję powołaną przy Ośrodku Oświaty
i Wychowania w Świeciu.   § 3. Szczegółowe warunki przydzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz nauczycieli emerytów i rencistów określa Regulamin Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli,  który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Świecia.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
 

W dniu 01 stycznia 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 18 października 2006 r.
|o zmianie i uchyleniu upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600). Ustawa w art. 5, pkt 4 zmieniła dotychczasowe brzmienie art. 72 ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z nową regulacją organy prowadzące szkoły są zobowiązane do  corocznego przeznaczenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz na określenie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania. Przygotowany projekt uchwały w tej sprawie ujmuje dotychczasowe zasady przyznawania takiej pomocy dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników prowadzonych przez Gminę Świecie szkół i przedszkoli. Przedstawiony projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe działające w  placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie.  

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600
Załączniki (13kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (21 lutego 2007)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (5 marca 2007, 10:36:03)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:10:35)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2429