Uchwała nr 43/07

Uchwała Nr 43/07
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 21 lutego 2007 r.
 

w sprawie wydania opinii odnośnie proponowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Zamek Świecie”.
 
                                    Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaopiniować negatywnie zaproponowany projekt specjalnego obszaru ochrony siedliska nietoperzy Natura 2000 „Zamek Świecie”, w wersji przedstawionej przez Ministerstwo Środowiska.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

 
 Uzasadnienie


W dniu 22 stycznia 2007 r. Rada Miejska w Świeciu otrzymała do zaopiniowania utworzenie nowego specjalnego obszaru ochrony siedliska nietoperzy w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 pn. „Zamek Świecie” (pismo Ministerstwa Środowiska z dnia            2 stycznia 2007 r. znak: DLOPiK-op/n/4141-2/1/07/mk). Z przedstawionych materiałów wynika, że gatunkiem, którego siedlisko ma podlegać specjalnej ochronie, jest mopek Barbastella Barbastellus – populacja licząca 245 sztuk, zimująca na zamku w Świeciu. Powierzchnia obszaru specjalnej ochrony została określona na 107,71 ha.
Zdaniem Rady Miejskiej w Świeciu, wielkość zaproponowanego obszaru ochrony jest nieadekwatna do celu, dla którego ma być utworzony. Zgodnie z dotychczasowymi dokumentami, które wskazywały konieczność utworzenia na Zamku w Świeciu obszaru Natura 2000 („Lista potencjalnych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”, „Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce – ‘Shadow List’ 2004 r.”) proponowana powierzchnia tego obszaru wynosiła 0,1 ha. Rada Miejska w Świeciu nie znajduje żadnego logicznego uzasadnienia dla konieczności ustalenia tak dużej powierzchni ochronnej dla zimowiska nietoperzy w piwnicach Zamku w Świeciu, co uzasadnia wydanie negatywnej opinii w trybie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zmianami).

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (21 lutego 2007)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (5 marca 2007, 10:31:24)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:12:01)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2062