Uchwała nr 41/07

Uchwała Nr 41/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 18 stycznia 2007 r.
 

w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.
 
                                               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), na wniosek Burmistrza  Świecia,


uchwala się, co następuje :

§ 1.1. Odwołać Panią Krystynę Radtke z funkcji Sekretarza Gminy w związku z przejściem na emeryturę.
2.      Rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z dniem 31 stycznia 2007 r. za porozumieniem stron.
§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2007 roku.


                                                                       Przewodniczący
                                                                       Rady Miejskiej
 
                                                                     Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e
 

        Pani Krystyna Radtke wystąpiła do Burmistrza Świecia z prośbą o rozwiązanie
z dniem 31 stycznia 2007 r. stosunku pracy w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych.
                   W związku z powyższym składam wniosek o odwołanie pani Krystyny Radtke
z funkcji Sekretarza Gminy.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (18 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (30 stycznia 2007, 11:02:55)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:12:34)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2122