Uchwała nr 40/07

Uchwała Nr 40/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 18 stycznia 2007 r.


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świecie z organizacjami pozarządowymi  na rok 2007.
           
                                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm),  
 

uchwala się, co następuje :
 

§ 1.   Rada Miejska w Świeciu deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi
w zakresie prowadzonej przez nie  działalności w sferze zadań publicznych i w związku z tym uchwała Program współpracy na 2007 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§  2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§  3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                      Przewodniczący
                                                                       Rady Miejskiej
 
                                                                      Jerzy Wójcik


U z a s a d n i e n i e

Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe są fundamentem współczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Wspólnym ich zadaniem jest działalność na rzecz społeczności lokalnych.
Ogół zadań dotyczących współpracy Gminy  Świecie z organizacjami pozarządowymi  przedstawiony został szczegółowo w Wieloletnim Programie Współpracy.
W niniejszym programie zawarte zostały zadania pozwalające organizacjom pozarządowym na prowadzenie efektywnych działań na rzecz mieszkańców naszej gminy w roku 2007.
 

Załącznik nr 1
 do uchwały Nr 40/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 18 stycznia 2007 r.
 

PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY ŚWIECIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na 2007 rok
 

Program współpracy obejmuje organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego             i  o wolontariacie, które prowadzą swoją działalność na rzecz mieszkańców Gminy Świecie.

Głównym celem Programu jest budowa partnerstwa między Gminą Świecie a organizacjami pozarządowymi oraz wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych rozwiązań w realizacji zadań publicznych.
Zakres przedmiotowy współpracy został wymieniony u art. 4 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Na podstawie analizy potrzeb oraz bardzo dobrej dotychczasowej realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, Rada Miejska nadaje priorytet następującym zadaniom :

1)      ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka,
2)      działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
3)      zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
4)      upowszechnianie sportu, krajoznawstwa i turystyki,
5)      organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
6)      działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie współpracy między społecznościami lokalnymi gmin partnerskich,
7)      upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
8)      działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości.

Formy współpracy :

1)      konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności,
2)      wzajemne informowanie się o kierunkach działania i współdziałania,
3)      tworzenie zespołów i komisji o charakterze doradczym, opiniujący
i inicjatywnym,
4)      użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych dla potrzeb organizacji,
5)      pomoc w przygotowywaniu wniosków o środki finansowe z innych źródeł niż budżet gminy,
6)      informowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych o planowanych sesjach Rady Miejskiej, na których będą podejmowane uchwały związane z profilem ich działalności,
7)      wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie tych zadań,
8)      udzielanie  przez Gminę Świecie wsparcia pozafinansowego.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (18 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (30 stycznia 2007, 10:59:20)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:12:46)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2189