Uchwała nr 39/07

Uchwała Nr 39/07
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 18 stycznia 2007 r.
 

w sprawie zatwierdzenia i określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
                        Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art.18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia        8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi  zmianami), w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858),


uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdzić taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na poziomie następującym:
1)   cena za dostarczenie 1 m3 wody: 1,90 zł
2)   cena za odprowadzanie 1 m3 ścieków:
a)    dla gospodarstw domowych: 2,42 zł
b)   dla pozostałych: 3,70 zł 
 
§ 2. Wprowadzić stałe opłaty abonamentowe:
1)   za rozliczenie wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym: 1,30 zł
2)      za rozliczenie wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej: 2,00 zł
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie od 1 lutego 2007 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

 

Uzasadnienie


Regulacje cen świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków odbywają się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 127 poz. 886), będącym przepisem wykonawczym do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę           i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858).
Zakład prowadzi działalność zgodnie z uzyskanym w lipcu 2002 roku zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie całej Gminy Świecie. Woda dostarczana Mieszkańcom pochodzi z czterech ujęć znajdujących się na terenie miasta oraz dwóch ujęć wiejskich. Woda odpowiada warunkom określonym przez Ministra Zdrowia dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ścieki odprowadzane są, poprzez układ kanalizacji rozdzielczej i ogólnospławnej, przy pomocy 18-stu przepompowni do mechanicznej oczyszczalni ścieków, skąd trafiają na biologiczną oczyszczalnię ścieków przy Zakładach Mondi Packaging Świecie S.A.
W zakresie świadczenia usług pozostałych, takich jak: wykonywanie przyłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wywozu nieczystości ciekłych, udrażniania i remontów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, monitoringu rur kanalizacyjnych kamerą inspekcyjną, Zakład wychodzi poza teren Gminy Świecie. W zakresie prowadzenia działalności podstawowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji ma pozycję monopolisty naturalnego, pozostała działalność prowadzona jest na rynku konkurencyjnym.
Regulacje taryfy wpłyną na utrzymanie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na poziomie norm określonych w obowiązujących przepisach. W taryfach znajdują swoje odbicie także koszty związane z obsługą zobowiązań kredytowych, zaciągniętych na realizację wykonanych zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy planie rozwoju                   i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyszłych, będących na etapie projektowania, inwestycji.
Planowane na kolejny rok inwestycje wpłyną bezpośrednio na jakość wody i stabilność jej dostaw poprzez wybudowanie zbiornika retencyjnego wody czystej na terenie stacji wodociągowej w Morsku, będącej głównym źródłem wody dla miasta i okolicznych wsi. Spółka przystąpi również do modernizacji stacji uzdatniania wody polegającej na wymianie filtrów pośpiesznych i automatyzacji procesu.
Na taryfy odprowadzenia ścieków wpływ mają zmieniające się przepisy i opłaty związane        z korzystaniem ze środowiska naturalnego oraz opłaty za składowanie odpadów                          z mechanicznej oczyszczalni i systemu kanalizacyjnego. Należy także zwrócić uwagę na ponoszenie przez Zakład kosztów utrzymania i eksploatacji hydrantów przeciwpożarowych.
Zwiększające się koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej wynikają również z przejmowania do eksploatacji nowych sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków wybudowanych przez inwestora, jakim jest Gmina Świecie. Przy tym ilość przyjmowanych do systemu ścieków będzie wzrastać stopniowo w dłuższym przedziale czasu.
Realizacja wymienionych inwestycji własnych, jaki i Gminy Świecie, wpłynie na wzrost kosztów amortyzacji i energii elektrycznej. Zmieniające się warunki płacowe w kraju, wzrost kosztów robót budowlanych oraz paliw spowodują konieczność poniesienia wyższych kosztów zakupu usług i materiałów od kontrahentów Spółki. 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (18 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (30 stycznia 2007, 10:57:04)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:13:21)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2458