Uchwała nr 38/07


UCHWAŁA NR 38/07
 
RADY MIEJSKIEJ  W  ŚWIECIU
 
z dnia 18 stycznia 2007 r.

w sprawie  przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na rok 2007.
 
 
                                                         Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 10a, art. 49 ust.2 oraz art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia  1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami1 ),
[1] 

uchwala się co następuje:
 

§1 Ustala się regulamin wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Świecie określający:
1)      wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
2)      szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
3)       kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

§ 2  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)      dyrektorze placówki – należy przez to rozumieć dyrektora  szkoły podstawowej, gimnazjum lub przedszkola,
2)      ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Karta Nauczyciela,
3)      rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r.(Dz. U Nr 22, poz. 181 z późn. zmianami[2]) w sprawie wysokości minimalnych stawek  wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
4)      placówce – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum lub przedszkole.
 
 
 
 
§ 3 Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie.
 
§ 4 Termin i miejsce wypłaty określa regulamin pracy.
 
 
I. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE
 
 
§ 5  1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustala w rozporządzeniu:
1)      wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 3 ustawy,
2)      sposób obliczania minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 4 a ustawy,
3)      wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy.
2.      Zmiana  wysokości wynagrodzenia zasadniczego wynikająca z uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego, następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
3.      Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym  wymiarze zajęć otrzymują wynagrodzenie zasadnicze proporcjonalne  do czasu pracy.
 
§ 6  1.  Wynagrodzenie zasadnicze dyrektorów placówek wynosi 120% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5.
2.  Wynagrodzenie zasadnicze wicedyrektora wynosi 110% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5.
 
 
II. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE              
 I ZASTĘPSTWA DORAŹNE
 
 
§ 7  1.  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych przysługują wyłącznie za godziny świadczonej pracy potwierdzone w dokumentacji placówki.
2.      Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych wypłaca się z dołu.
3.      Godziny zastępstw doraźnych mogą być przyznane wyłącznie nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do realizacji danego typu zajęć lub zajęć pokrewnych.
 
§ 8  1. Wysokość stawki za jedną godzinę ponadwymiarową oraz godzinę zastępstw doraźnych oblicza się dzieląc odpowiednią minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikającą z tabeli będącej załącznikiem do rozporządzenia przez miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tego nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
2.      Wysokość stawki za jedną godzinę ponadwymiarową dodatkowych zajęć dydaktycznych przydzielonych nauczycielowi i prowadzonych bezpośrednio z uczniami ustala się jak w ust. 1
3.      Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42, ust. 3 ustawy, pomniejszony o  1/5 tego wymiaru (lub o 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielona w planie organizacyjnym.
 
 
III. DODATEK FUNKCYJNY
 
§ 9  1. Dodatek funkcyjny przysługuje:
1)      dyrektorowi, wicedyrektorowi placówki,
2)      wychowawcy klasy,
3)      opiekunowi stażu.
2.      Dodatek funkcyjny może być przyznany innym osobom, o ile zakres ich obowiązków będzie związany z zajmowaniem stanowiska funkcyjnego.
 
§ 10  1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 9 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie odpowiedniego stanowiska funkcyjnego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia .
        2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
        3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca z tym dniem.
         4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
         5.W przypadku zbiegu prawa do kilku dodatków funkcyjnych z różnych tytułów nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny za każdy tytuł odrębnie.
 
§ 11  1. Ustala się wysokość poszczególnych dodatków funkcyjnych jako odpowiedni procent określonej w rozporządzeniu minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym:
1)  dyrektor  szkoły liczącej do 8 oddziałów                                     -od 15% do 30%
2)  dyrektor szkoły liczącej od 8 do 16 oddziałów                           -od 20% do 40%
3)  dyrektor szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów                            -od 30% do 70%
4)  dyrektor przedszkola                                                                 -od 15% do 30%
5)  wicedyrektor                                                  - do 70% dodatku dyrektora szkoły
6)  dodatek za wychowawstwo w szkołach podstawowych i gimnazjach                - 5%
7)  dodatek za wychowawstwo w przedszkolach                                                – 5%
8)  opiekun stażu                                                                                                 - 2,5%
2.       Kwota obliczonego dodatku funkcyjnego jest zaokrąglona do pełnych złotych.
3.      Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora placówki, w granicach stawek określonych w ust. 1 ustala Burmistrz Świecia, uwzględniając między innymi wielkość placówki, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy placówki oraz warunki lokalowe i środowiskowe w jakich placówka funkcjonuje, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze – dyrektor placówki.
 
 
IV. DODATEK MOTYWACYJNY
 
 
§ 12  Dodatek motywacyjny stanowi dodatek do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli wyróżniających się w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Kwota środków na dodatki motywacyjne określana jest corocznie w uchwale budżetowej Gminy Świecie i dla danej placówki wynosi 3% iloczynu liczby nauczycieli pełnozatrudnionych przez  minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym
 
§ 13  1. Minimalna kwota dodatku motywacyjnego wynosi 7% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym, a maksymalna kwota tego dodatku może być równa trzykrotności kwoty minimalnej. 
      2. Dodatki motywacyjne przyznaje dyrektor kierując się następującymi zasadami:
1)      dobre i bardzo dobre wyniki dydaktyczne i wychowawcze,
2)      przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad i zawodów,
3)      jakością świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
4)      oceną pracy nauczyciela,
5)      zaangażowaniem w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela,
6)      podnoszenie kwalifikacji i dzielenie się doświadczeniem zawodowym,
7)      poszukiwanie nowych, efektownych form współpracy z rodzicami oraz uczniami,
8)      otaczanie szczególną opieką uczniów z rodzin patologicznych oraz biednych,
9)      poświęcanie czasu na zajęcia typu: wycieczki, biwaki, zloty i inne organizowane przez szkołę dodatkowe imprezy.
         3. Informacje wraz z uzasadnieniem o udzielonych dodatkach motywacyjnych dyrektor    placówki jest zobowiązany przedstawić na posiedzeniu najbliższej rady pedagogicznej.
 
§ 14  Dodatek motywacyjny dyrektorom placówek przyznaje Burmistrz.
 
§ 15  Dodatek motywacyjny jest przyznawany na okres pół roku.
 
 
§ 16  Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
V. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
 
§ 17  Dodatek za wysługę lat wypłaca się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
 
VI. DODATEK ZA WARUNKI  PRACY
 
§ 18 Z tytułu pracy w warunkach trudnych przysługuje nauczycielowi dodatek za warunki pracy w wysokości 15% wynagrodzenia za zrealizowaną miesięczną ilość godzin w tych warunkach.
 
§ 19  Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielowi dodatek za warunki pracy w wysokości 10% wynagrodzenia za zrealizowaną miesięczną ilość godzin w tych warunkach.
§ 20  1.  Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy określa MENiS w rozporządzeniu.
2.      Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek za warunki pracy.
 
VII. NAGRODY UZNANIOWE
 
§ 21 Za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczyciel może otrzymać nagrodę dyrektora placówki lub nagrodę Burmistrza.
 
§ 22   1.  Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:     
                     1)  20% tego funduszu na nagrody organu prowadzącego,
2)  80% tego funduszu na nagrody dyrektorów szkół.
          2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy .
          3. Warunkiem przyznania  nauczycielowi nagrody przez dyrektora placówki jest przepracowanie w placówce co najmniej roku, posiadanie wyróżniającej oceny pracy zawodowej oraz spełniania co najmniej trzech z następujących kryteriów:
1)       w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a)      osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych,
b)      podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów nauczania i wychowania,
c)      osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem co najmniej jednego ucznia do udziału w zawodach II stopnia ( okręgowych) lub III stopnia ( centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,
d)      zajęciem przez co najmniej jednego ucznia lub zespół uczniów I – III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
e)      posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
f)        na dobrym poziomie przygotowuje i  organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
g)      prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce,
h)      organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
i)        prawidłowo organizuje i prowadzi zimowy lub letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
j)        osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.
2)    w zakresie pracy opiekuńczej:
a)      zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji życiowej,
b)      prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
c)      organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży,
d)       organizuje udział rodziców w życiu placówki, rozwija formy współdziałania placówki z rodzicami.
3)      w zakresie działalności pozaszkolnej:
a)      udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b)      udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.
4 . Warunkiem przyznania  nauczycielowi nagrody Burmistrza jest przepracowanie w placówce co najmniej roku, posiadanie wyróżniającej oceny pracy zawodowej oraz spełniania co najmniej czterech z kryteriów o których mowa w ust.3
5.  Nagrodę Burmistrza otrzymują dyrektorzy placówek, którzy otrzymali wyróżniającą ocenę pracy zawodowej.
6.  Nagrody dyrektora placówki oraz Burmistrza Świecia przyznaje się każdego roku w dniu 14 października z okazji Święta Edukacji Narodowej.

§ 23  1. Wnioski o nagrodę Burmistrza Świecia lub dyrektora placówki mogą składać:
1)    organy szkoły,
2)    organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2. Wnioski o nagrodę Burmistrza Świecia składa się do Ośrodka Oświaty i Wychowania.
3. Zaopiniowane wnioski przez komisję nagród zostają przekazane Burmistrzowi Świecia do zatwierdzenia.
4.   Komisję o której mowa w ust.3 powołuje Burmistrz Świecia.
5.  W skład komisji nagród o której mowa w ust.3 wchodzą:
1)      Kierownik Ośrodka Oświaty i Wychowania,
2)      nauczyciel – przedstawiciel przedszkoli,
3)      nauczyciel - przedstawiciel szkół podstawowych,
4)      nauczyciel – przedstawiciel gimnazjów
5)      po jednym przedstawicielu działających w placówkach związków zawodowych.
6.      Ustala się zasadę rocznej kadencyjności przedstawicieli placówek w składzie komisji, tak aby po upływie roku przedstawicielem był członek rady pedagogicznej kolejnej placówki.
7.      Wnioski o nagrodę dyrektora placówki składa się w tej placówce
8.      Wnioski o których mowa w ust.1 należy składać do dnia 15 września każdego roku i   winny zawierać:
1)      imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę placówki, staż pracy nauczyciela oraz przyznane wcześniej nagrody i odznaczenia,
2)      szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody.
 
VIII. DODATEK  MIESZKANIOWY
 
§ 24  1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż polowa obowiązkowego wymiaru godzin w placówkach Gminy Świecie położonych w miejscowościach wiejskich posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje dodatek mieszkaniowy, o ile nie pobiera takiego dodatku z mocy ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.
      2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1 przysługuje dodatek mieszkaniowy w   wysokości 10 złotych na osobę będącą członkiem jego rodziny.
         3. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2 zalicza się oprócz nauczyciela wspólnie z nim zamieszkujących współmałżonka oraz dzieci i rodziców będących na jego wyłącznym utrzymaniu.
        4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącego także nauczycielem przysługuje    tylko jeden dodatek mieszkaniowy.
        5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela.
        6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
       7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w  którym złożono wniosek o jego przyznanie.
       8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
 
IX. PRZEPISY KOŃCOWE
 
§ 25  Regulamin może być zmieniony w trybie przyjętym dla uchwalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli.
 
§ 26  Regulamin został uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych
 
§ 27  Traci moc:
1)      Uchwała nr 324/05 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na rok 2005.

§ 28  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 29  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej  
Jerzy Wójcik
  

 Uzasadnienie  
 

Ustawa Karta Nauczyciel określa w art. 30, ust.6 obowiązek corocznego uchwalania przez organ prowadzący szkoły regulaminu wynagradzania dla nauczycieli. Przedłożony projekt regulaminu nie wnosi żadnych istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej uchwały. Zmianie uległ jedynie dodatek funkcyjny za wychowawstwo, który po negocjacjach ze związkami zawodowymi przyjęty został na poziomie 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem mgr. Projekt ten został uzgodniony ze związkami zawodowymi.
 
  
1  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600
 
[2] Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 293,

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (18 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (30 stycznia 2007, 10:52:48)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:13:36)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1961