Uchwała nr 37/07

Uchwała Nr 37/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 18 stycznia 2007 r.


w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2007 rok.
 
                                                      Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 30 ust. 1 Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2005 r. Nr 106, poz. 1848),


uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjąć plan pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2007 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu, wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej, komisjom i  Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                                         Przewodniczący
                                                                                                         Rady Miejskiej
 
                                                                                                           Jerzy Wójcik 
 

Załącznik Nr 1
                                                                                                        do uchwały Nr 37/07
Rady Miejskiej w Świeciu
                                                                                              z dnia 18  stycznia 2007 r.

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
NA 2007 ROK

I. Zagadnienia i terminy.
 
IV Sesja m-c styczeń
1. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2007 rok.
2. Przyjęcie budżetu Gminy na 2007 rok.
3. Informacja o aktualnej sytuacji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
w Świeciu.
4. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.
 
V Sesja m-c luty
1. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.
2. Stan bezpieczeństwa w Gminie Świecie z uwzględnieniem bezpieczeństwa w szkołach.
3. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.
 
VI Sesja m-c marzec
1. Informacja prezesa Zarządu M-GM  OSP po odbytych zebraniach sprawozdawczych.
2. Sytuacja na rynku pracy w kontekście bezrobocia w Naszej Gminie.
3. Projekty innych uchwal wymagających akceptacji Rady.
 
VII  Sesja m-c kwiecień
1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za miniony rok.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2006.
3. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.
 
VIII  Sesja m-c maj
1. Informacja o aktualnej sytuacji z Zakładzie Energetyki Cieplnej po sezonie grzewczym.
2. Informacja na temat aktualnej sytuacji ZGM i TBS
3. Projekty innych uchwal wymagających akceptacji Rady.
IX Sesja m-c czerwiec
1. Informacja na temat wypoczynku letniego dzieci i młodzieży Gminy Świecie w 2007 r.
2. Informacja na temat sytuacji w rolnictwie w Gminie Świecie.
3. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.
 
X Sesja  m-c sierpień
1. Informacja Burmistrza o realizacji budżetu Gminy za l półrocze 2007 roku.
2. Urodziny Chaty w Chrystkowie.
3. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.
 
XI Sesja  m-c wrzesień
1. Informacja na temat zaawansowania inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem Vistula Park II oraz Hala Widowiskowo Sportowa.
2. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.
 
XII Sesja m-c październik 1. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji z dotychczasowej działalności.
2. Świadczenia rodzinne i ich realizacja oraz ich wpływ na sytuację rodzin w Naszej Gminie.
3. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.
 
XIII  Sesja m-c listopad
1. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z dotychczasowej działalności.
3. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.
 
XIV Sesja m-c grudzień
1. Przyjęcie budżetu Gminy Świecie na 2008 rok.
2. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.
 
II. Działalność komisji Rady Miejskiej zgodna z planami pracy oraz przyjętym planem pracy Rady Miejskiej na 2007 rok.
 
III. Posiedzenia z przewodniczącymi komisji i wiceprzewodniczącym Rady
oraz przewodniczącymi Klubów Radnych – w miarę potrzeb w celu omówienia spraw wynikających poza przyjętym planem pracy.

U z a s a d n i e n i e


                          W związku z § 30 ust 1 Statutu Gminy Świecie – sesje Rady Miejskiej zwoływane są  w terminach ustalonych w  planie pracy Rady.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (18 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (30 stycznia 2007, 10:49:25)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:14:35)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2226