Uchwała Nr 36/07

UCHWAŁA NR 36/07
R A D Y   M I E J S K I E J   W ŚWIECIU
z dnia  18 stycznia 2007r.


w sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy  Świecie na rok 2007.
 
Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)[1] oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249. poz. 2104 z późn. zmian.)[2]
   

uchwala się, co następuje:

§ 1 Uchwala  się  budżet  Gminy  Świecie  na  rok  kalendarzowy  2007.
 
§  2 1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy w wysokości             -      77.273.661,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:                                                                     
·      dochody z podatków i opłat lokalnych                                            -          23.120.000,- zł
·      udziały w podatkach dochodowych                                    -          19.000.000,- zł
·      dotacje   celowe z tego:                                                                  -          14.159.795,- zł
-       na zadania zlecone                                                                -           11.445.095 ,- zł
-       na zadania realizowane na podstawie porozumień               -                    3.000,- zł
-       na zadania własne                                                                 -             4.805.230,- zł
·      subwencja ogólna                                                                         -          14.443.550,- zł
·      dochody z majątku Gminy                                                  -            1.684.000,- zł
 
§  3 1. Ustala  się plan wydatków budżetu Gminy  w wysokości           -          79.361.661,- zł
      zgodnie z załącznikiem Nr 2   w tym:
a) wydatki bieżące:                                                                        -          63.481.661,- zł
       z tego:
·      wynagrodzenia i pochodne                                                        -           27.844.233,- zł
·      dotacje budżetowe w tym:                                                         -             3.824.940,- zł
·      dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 3.251.340,- zł
·      dotacje celowe dla podmiotów nie
              zaliczonych do sektora finansów publicznych – 573.600,- zł
·      wydatki na obsługę długu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9-                670.000,- zł
·      wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń                  -                500.000,- zł
b) wydatki majątkowe w tym:                                                       -          15.880.000,- zł
·      dotacje celowe dla j.s.t.                                                         -                 50.000,- zł

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
3. Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.645.654,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4b.
 
§  4 Przyjmuje się wydatki majątkowe w wysokości 17.044.000,- zł w tym:
- wydatki z budżetu Gminy                     -          15.880.000,- zł
- wydatki z GFOŚr i GW                       -            1.164.000,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 
§  5 1. Deficyt budżetowy w wysokości 2.088.000,- zł, zostanie pokryty pożyczkami                                       preferencyjnymi z WFOŚiGW.
       2. Przychody budżetu ustala się w wysokości 3.238.000,- zł, rozchody w wysokości 1.150.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§  6 W Budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 200.000,- zł, która stanowi 0,25%             planowanych wydatków budżetowych.
 
§  7 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki zadań zleconych zgodnie
          z załącznikiem Nr 7.
2.  Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7a.
 
§  8 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów   alkoholowych w wysokości 420.000,- zł.
      2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu       Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 420.000,- zł.
 
§  9 Ustala się plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w łącznej
wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
§  10 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
            - przychody     –          1.600.000,- zł
            - wydatki         -          1.600.000,- zł
w tym majątkowe: 1.164.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§  11 Wyodrębnia się środki w budżecie do dyspozycji rad sołeckich w wysokości
241.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
§  12 Przyjmuje się informację o szacunkowym stanie mienia komunalnego na koniec 2007
roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- wartość gruntów                                              -           84.652.000,- zł
- wartość obiektów                                            -           70.552.000,- zł
§ 13 Załącza się prognozowaną kwotę spłaty długu oraz stan zadłużenia na koniec 2007 roku
i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 
§  14 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych na:
·     sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie  3.000.000,- zł;
·     sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                            2.088.000,- zł;
 
§  15 Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań na wieloletnie zadania
inwestycyjne i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 4a i 4b.
 
§  16 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku 2008.
 
§  17 Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków
bieżących i inwestycyjnych między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami.
 
§  18 Określa się kwotę do której Burmistrz może udzielić pożyczki, poręczenia i gwarancję
w roku budżetowym 2007 do wysokości 1.000.000,- zł.
 
§  19 Określa się maksymalną wysokość, do której Burmistrz Świecia może zaciągnąć
krótkoterminowe kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu występującego w trakcie roku budżetowego 2007 do wysokości  - 3.000.000,- zł.
§  20 Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach
bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
 
§  21 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§  22 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 
 
 
                                                                                                   Przewodniczący
                                                                                              R a d y  M i e j s k i e j
 
                                                                                                     Jerzy Wójcik
               Załączniki (353kB) plik                                                                                                                                                               

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 138.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (18 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (30 stycznia 2007, 10:42:51)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:14:47)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1969