Uchwała nr 35/06

Uchwała Nr 35/06
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 grudnia 2006 r.


w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.)[1] oraz art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635),
 

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów:
1.      Bank Spółdzielczy w Chełmnie, ul. Dworcowa 5 (Urząd Skarbowy),
2.      Starostwo Powiatowe w Świeciu,
3.      Poczta Polska, Rejonowy Urząd Poczty, ul Jagiellońska 6 Bydgoszcz,
4.      Firma „Intra - Sad” Adrian Matuszewski.
 
§ 2. Określić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% pobranej kwoty opłaty skarbowej.
 
§ 3 Szczegółowe warunki poboru, rozliczenia ustalone zostaną w pisemnej umowie.
 
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                    Rady Miejskiej
 
                                                                                                   Jerzy Wójcik
                    
 
 

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej Nr 35/06
z dnia 28 grudnia 2006r.
 


Bardzo ważną zmianą wprowadzoną ustawą z 16 listopada 2006r. jest rezygnacja
z możliwości zapłaty opłaty skarbowej znakami tej opłaty, przy pozostawieniu jako wyłącznych sposobów zapłaty wpłaty gotówką w kasie organu podatkowego lub w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy.
Celem wyeliminowania ewentualnych negatywnych skutków dla budżetów gmin, związanych z nowymi regulacjami dokonano waloryzacji (o wskaźnik inflacji) stawek opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz w większości przypadków dodatkowo podwyższono je o 5 zł (tj. kwotę odpowiadającą należnej obecnie opłaty skarbowej od podania).
Ustawa daje możliwość powołania inkasentów, którzy będą mogli przyjmować opłatę skarbową.
Uchwała ta pozwoli na usprawnienie pobierania opłaty skarbowej dla mieszkańców Gminy
od nowego roku.


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,           Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz.U. z 2004r. Nr 102,          poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128                 i Nr 181, poz. 1337.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (10 stycznia 2007, 12:17:04)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:14:59)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2581