Uchwała nr 34/06

  UCHWAŁA NR 34/06
R A D Y   M I E J S K I E J   W ŚWIECIU
z dnia 28 grudnia 2006r.
 


w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104  z późn. zmianami) 


uchwala się co następuje:


§ 1 1.Przyjąć wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku     budżetowego 2006 oraz określić plan finansowy w podziale na działy, rozdziały z       wyodrębnieniem wydatków majątkowych klasyfikacji budżetowej, zgodnie z             załącznikiem Nr 1. 
        2. Określić ostateczny termin realizacji wydatków o których mowa w pkt 1 zgodnie    z załącznikiem Nr 1.
 
 
§  2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
      2007 roku. 


  Przewodniczący
                                       R a d y   M i e j s k i e j                                      
 
Jerzy Wójcik

     
 
 
 Uzasadnienie


Wydatki budżetowe wygasają z upływem roku budżetowego. Ustawa jednak dopuszcza wyjątek. Zgodnie z art. 191 ust. 2 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku oraz określić ostateczny termin ich realizacji. Zadania przedstawione w załączniku Nr 1, finansowane będą ze środków przekazanych z Budżetu na subkonto podstawowego rachunku bankowego na koniec 2006 roku.
Realizacja zadań inwestycyjnych często spotyka się z wieloma problemami poczynając od przetargu, gdzie spotykamy się z brakiem ofert lub nie można rozstrzygnąć przetargu z powodu cen przekraczających zaplanowane środki, poprzez problemy na placu budowy, czy roboty dodatkowe wymagane w trakcie prowadzenia inwestycji.
Wszystkie te przyczyny powodują opóźnienia realizacji zadań, w związku z tym konieczne jest podjęcie tej uchwały, aby środki zaplanowane na dany rok budżetowy na zadania inwestycyjne zostały wykorzystane. 
   
Załącznik (5kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (10 stycznia 2007, 12:16:35)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:15:15)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2160