Uchwała nr 33/06

UCHWAŁA  NR 33/06
R A D Y   M I E J S K I E J   W  Ś W I E C I U
Z DNIA 28 GRUDNIA  2006r.


 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej na rok 2006.
 
            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591).
 

uchwala się co następuje:
 

§ 1  W uchwale Rady Miejskiej Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia
       budżetu  Gminy  Świecie  oraz  zatwierdzenia  planu  przychodów  i  wydatków    
       GFOŚr i GW  na rok 2006 zmienioną;
-  Uchwałą Nr 344/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 stycznia 2006r.
-  Uchwałą Nr 346/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 02 marca 2006r.
-  Uchwałą Nr 347/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 02 marca 2006r.
-  Uchwałą Nr 360/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27kwietnia 2006r.
-  Uchwałą Nr 366/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 czerwca 2006r.
- Uchwałą Nr 373/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 sierpnia 2006 r.
- Zarządzeniem Nr 1322/06 Burmistrza Świecia z dnia 22 marca 2006r.
- Zarządzeniem Nr 1433/06 Burmistrza Świecia z dnia 08 czerwca 2006r.
- Zarządzeniem Nr 1498/06 Burmistrza Świecia z dnia 04 września 2006r.
- Zarządzeniem Nr 1528/06 Burmistrza Świecia z dnia 29 września 2006r.
- Zarządzeniem Nr 1557/06 Burmistrza Świecia z dnia 31 października 2006r.
- Zarządzeniem Nr 1587/06 Burmistrza Świecia z dnia 24 listopada 2006r.
- Zarządzeniem Nr 23/06 Burmistrza Świecia z dnia 15 grudnia 2006r.
 
  1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 558.370,-zł, plan po zmianach wynosi    
          76.816.840,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1
     2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 558.370,-zł, plan po zmianach wynosi    
          87.033.282,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
 
§ 2 Dokonuje się zmian  w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, w załączniku Nr 8 Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na 2006 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
 
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń 
      w Urzędzie Miejskim w Świeciu.


 
Przewodniczący
R a d y  M i e j s k ie j
 
Jerzy Wójcik
 
 Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 33/06
z dnia 28 grudnia 2006r.


 
Zmiany w tej uchwale dotyczą wprowadzenia do budżetu, dodatkowo zwiększonej subwencji oświatowej, dotacji z PEFRON-u z tytułu ulg i zwolnień w podatkach, dotacji z Ministerstwa Sportu oraz innych zmian wynikających z konieczności korekty Budżetu.
Wprowadza się kwotę 31.518,- zł (rozdz. 75615) otrzymaną z PEFRON-u z tytułu zwrotu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych.
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.000,- zł (rozdz. 75618) z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w związku z wyższymi wpływami do budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi – na organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci w ramach wydatków niewygasających. Środki te przeznacza się na wydatki niewygasające z końcem 2006r. i będą mogły być wykorzystane w roku następnym.
Wprowadza się do budżetu zwiększoną subwencję oświatową w wysokości 56.754,- zł (rozdz. 75801), którą przeznacza się na konieczne wydatki.
Podpisana została umowa na przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach programu „Kariera na wyciągnięcie ręki”, które odbyły się w Żłobku Miejskim. Firma przeprowadzająca zajęcia przekazała wynagrodzenie w wysokości 1.098,- zł (rozdz. 85305).
Wprowadza się do planu dochodów niezrealizowane wydatki niewygasające z poprzedniego roku w wysokości 83.000,- zł (rozdz. 92120), które przeznaczone były na opracowanie architektoniczno-funkcjonalnej koncepcji odbudowy Zamku Krzyżackiego. Realizacja tego opracowania opóźnia się ze względu na uzgodnienia z konserwatorem zabytków i faktura za te prace wpłynie dopiero po zatwierdzeniu koncepcji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Środki te wraz z pozostałą na tym zadaniu kwota z tegorocznego budżetu
w wysokości 31.000,- zł, przeniesione będą na inwestycyjne wydatki niewygasające
z końcem roku 2006.
Pozytywnie rozpatrzony został wniosek o dodatkowe środki w wysokości 350.000,- zł
(rozdz. 92601) w bieżącym roku budżetowym na budowę hali widowiskowo – sportowej. Środki te wprowadza się na realizację tego zadania zgodnie z umową.
W planie wydatków rozdysponowuje się pozostałą kwotę wprowadzoną do dochodów w łącznej wysokości 88.272,- zł (rozdz. 75615, 75801) na następujące zadania:
·            10.000,- zł (rozdz. 90003) – na zakup ozdób świątecznych dla miasta;
·            18.657,- zł (rozdz. 75412) – na wypłatę ryczałtów dla Ochotniczej Straży Pożarnej za wyjazdy do akcji pożarowych.
Tegoroczna susza była przyczyną wielu pożarów, co wiąże się z wyższymi wydatkami.
·      19.615,- zł (rozdz. 90095) – na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników publicznych, który został rozliczony za cały rok.
·      40.000,- zł (rozdz. 90001) – na zadanie inwestycyjne Strefa Rozwoju Gospodarczego „Vistula Park II”. Zadanie to zwiększone jest łącznie o 100.000,- zł, pozostałe 60.000,- zł przenosi się z niewykorzystanych środków na poręczenia (rozdz. 75704).
Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian wynikających z bieżącej analizy Budżetu.
W ramach środków sołeckich na wniosek sołtysów, przenosi się środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (rozdz. 60095) na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic sołeckich w łącznej wysokości 5.700,- zł w tym:
Sołectwo Wiąg - 3.000,- zł, Dworzysko – 1.200,- zł, Sartowice – 300,- zł,
Kozłowo – 1.200,- zł oraz przeniesienie z bieżącego utrzymanie świetlicy w Grucznie na zakup żużla (rozdz. 60095) kwoty 6.160,- zł.
Oszczędności z opracowań geodezyjnych i kartograficznych w wysokości 50.000,- zł
(rozdz. 71014) przenosi się na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)
w związku z koniecznością sfinansowania wykupów gruntów pod drogi na osiedlu
Marianki IV.
Zmniejsza się plan na zadanie inwestycyjne - Adaptacja budynku Izby Chorych na mieszkania o 38.000,- zł (rozdz. 70095) w wyniku uzyskania korzystnych cen zadania w przetargu, zwiększając jednocześnie środki na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu
800-lecia w wysokości 38.000,- zł (rozdział 90001) z powodu kosztów wyższych od planowanych.
Z tego samego powodu oszczędności po zakończeniu zadania inwestycyjnego – Adaptacja budynku Izby Chorych na mieszkania w wysokości 26.000,- zł (rozdz. 70095) przenosi się na zadanie inwestycyjne na terenach zielonych – oświetlenie na Małym Blankuszu w kwocie 26.000,- zł (rozdz. 90004).
W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) poza wprowadzeniem ponadplanowych dochodów, dokonuje się przeniesienia środków pozostałych na zadania realizowane w ramach konkursów przez organizację pożytku publicznego w wysokości 8.650,- zł na zakupy sprzętu dla świetlicy „Gniazdo”.
 
  Załączniki (120kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (10 stycznia 2007, 12:16:03)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:15:24)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1974