Uchwała nr 32/06

Uchwała Nr 32/06
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 28 grudnia 2006 r.
 


w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zajmowanego oraz przyległego do zakładu Mondi zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1.
           
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z późn. zmianami),                                          

uchwala się, co następuje:


§ 1. Przystąpić do opracowania miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego dla terenu zajmowanego i przyległego do zakładu Mondi z przeznaczenie pod przemysł, składy, usługi i handel zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1.
 
§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
                                                                                               
Jerzy Wójcik

 
 

Uzasadnienie


Mondi Packaging Paper SA Świecie planuje dalszą rozbudowę zakładu tworząc nowe miejsca pracy. Brak planu powoduję wydłużenie procesu inwestycyjnego oraz uniemożliwia określenia sfery oddziaływania inwestycji na środowisko.
Wobec powyższego przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w pełni uzasadnione
 

Załącznik graficzny do wglądu w pok. nr 24 w Urzędzie Mijeskim w Świeciu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (10 stycznia 2007, 12:12:54)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:15:33)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2252