Uchwała nr 31/06

Uchwała Nr 31/06
Rady Miejskiej w  Świeciu

z dnia 28 grudnia 2006r.
 


w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Świecie do Zgromadzenia Związku Gmin Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu Pomorskim.
 
 
                                   Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r.,  Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
 


uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyznaczyć p. Lidię Lemańską do reprezentowania Gminy Świecie w Zgromadzeniu Związku Gmin Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu Pomorskim.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                 Rady Miejskiej
 
                                                                                                   Jerzy Wójcik
 

U z a s a d n i e n i e  


Nasza Gmina jest członkiem Związku Gmin - Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu Pomorskim. Ustawowym reprezentantem Gminy jest Burmistrz. Zgodnie ze Statutem Związku, nasza Gmina reprezentowana jest na zgromadzeniu przez dwóch przedstawicieli. Drugą osobą wyznaczoną przez Radę Miejską jest pani Lidia Lemańska.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (10 stycznia 2007, 12:11:21)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:17:16)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2151