Uchwała nr 30/06

Uchwała Nr 30/06
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 28 grudnia 2006 r.
 


w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Świecie do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy.
 
                             Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
 


uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyznaczyć radnego p. Andrzeja Komasińskiego do reprezentowania Gminy Świecie w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik
 

Uzasadnienie


 
Nasza Gmina jest członkiem Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy w Czarnej Wodzie. Zgodnie ze Statutem Gmina Świecie reprezentowana jest w Związku przez dwóch przedstawicieli. Ustawowym reprezentantem Gminy jest burmistrz, a dodatkowy jest wyznaczony przez Radę Miejską. Drugą osobą wyznaczoną do Zgromadzenia Związku jest Pan Andrzej Komasiński.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (10 stycznia 2007, 12:09:13)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:17:25)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2184