Uchwała nr 21/06

Uchwała Nr 21/06
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 14 grudnia 2006 r.


w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury.
 
                                                           Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 16
ust. 1 pkt 6 Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego
z 2003 r. Nr 3, poz. 47),

uchwala się, co następuje:

§1. Powołać Komisję Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Świeciu w składzie:
1)  Ratka - Fejtko Helena,
2)  Ciemny Piotr,
3)  Knapik Paweł,
4)  Papkiewicz Sylwia,
5)  Szolginia Halina,
6)  Rogala Janusz.
 
§ 2. Przedmiotem działania Komisji jest:
1)      merytoryczna i koncepcyjna praca związana z funkcjonowaniem oświaty i kultury
w Gminie Świecie,
2)      kontrola Burmistrza oraz Ośrodka Oświaty i Wychowania, Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji pod względem zgodności ich działania z uchwałami Rady Miejskiej,
3)      opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę Miejską i Burmistrza
oraz członków Komisji,
4)      występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał,
5)      współpraca z pozostałymi komisjami Rady Miejskiej.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                               Przewodniczący
                                                                                               Rady Miejskiej
 
                                                                                                 Jerzy Wójcik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (14 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (21 grudnia 2006, 15:14:51)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:40:24)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2228