Uchwała nr 15/06

Uchwała Nr 15/06
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 14 grudnia 2006 r.
 


w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej i Finansowej.
 
                                                           Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 16
ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego
z 2003 r. Nr 3, poz. 47),

uchwala się, co następuje:

§1. Powołać Komisję Polityki Gospodarczej i Finansowej Rady Miejskiej w Świeciu
w składzie:
1)      Branicki Janusz,
2)      Piotrowski Leszek,
3)      Plewa Zdzisław,
4)      Wójcik Jerzy.
 
§2. Przedmiotem działania Komisji jest:
1)      merytoryczna i koncepcyjna praca związana z szeroko pojęta polityką gospodarczą
i finansową Gminy Świecie,
2)      kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy pod względem zgodności ich działania z uchwałami rady w zakresie właściwości Komisji,
3)      opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę Miejską, Burmistrza
lub członków Komisji,
4)      występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,
5)      współpraca z pozostałymi komisjami Rady Miejskiej.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                 Rady Miejskiej
 
                                                                                                 Jerzy Wójcik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (14 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (21 grudnia 2006, 15:03:37)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:42:14)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2175