Uchwała nr 11/06

Uchwała Nr 11/06
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 14 grudnia 2006 r.
 


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 
                                                   Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 16
ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego
z 2003 r. Nr 3, poz. 47),

uchwala się, co następuje:
 


§ 1.Powołać stałą Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w składzie:
1)      Cieślak Adam,
2)      Adrych Jerzy,
3)      Chmiel Gabriela,
4)      Komasiński Andrzej,
5)      Piotrowski Leszek,
6)      Plewa Zdzisław.
 
§ 2. Przedmiotem działania Komisji jest:
1)      Kontrola działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych
oraz jednostek pomocniczych.
2)      Opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do Rady
w sprawie udzielenie lub nieudzielania absolutorium Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                               Przewodniczący
                                                                                               Rady Miejskiej
 
                                                                                                 Jerzy Wójcik

 
 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (14 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (21 grudnia 2006, 14:56:08)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:43:19)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2178