Uchwała nr 10/06

UCHWAŁA  Nr  10/06
R A D Y  M I E J S K I E J  W  Ś W I E C I U

z dnia 14 grudnia 2006r.
 


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych .
 
                                                           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zmian.1) art. 10 ustawy z  dnia  12  stycznia  1991r. o  podatkach   i  opłatach  lokalnych  (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844)  


 
R a d a  M i e j s k a
uchwala:
 

§ 1. Określa się wysokość stawek  podatku  od  środków  transportowych:
 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :
    a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                        -       500,-zł
    b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                                                                     -       850,-zł
    c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                                            -       950,-zł
 
2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
   a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -    1.300,-zł
       - o liczbie osi - trzy                                                                                             -    1.200,-zł
   b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 23 ton:
       - o liczbie osi - trzy                                                                                             -    1.450,-zł
       - o liczbie osi - cztery i więcej                                                                             -    1.300,-zł
   c) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 29 ton:
       - o liczbie osi - trzy                                                                                             -    1.600,-zł
       - o liczbie osi - cztery i więcej                                                                             -    1.550,-zł
   d) równej lub wyższej niż 29 ton:
       - o liczbie osi - cztery i więcej                                                                             -    1.654,-zł

 
 
3. Od  samochodów  ciężarowych  z  innym  systemem  zawieszenia  osi  jezdnych          (np. resor) o dopuszczalnej masie całkowitej:
    a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -    1.350,-zł
       - o liczbie osi - trzy                                                                                             -    1.300,-zł
     b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 23 ton:
       - o liczbie osi - trzy                                                                                             -    1.500,-zł
       - o liczbie osi - cztery i więcej                                                                             -    1.400,-zł
     c) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 29 ton:
       - o liczbie osi - trzy                                                                                             -    2.200,-zł
       - o liczbie osi - cztery i więcej                                                                             -    2.100,-zł
     d) równej lub wyższej niż 29 ton:
       - o liczbie osi - cztery i więcej                                                                             -   2.450,-zł
 
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
     a) od 3,5 tony do 5,5 tony                                                                                    -       550,-zł
     b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton                                                                                 -       550,-zł
     c) od 9 ton i poniżej 12 ton                                                                                   -       800,-zł
 
5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za  równoważne,  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -       900,-zł
    b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 23 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -    1.300,-zł
       - o liczbie osi - trzy                                                                                             -    1.250,-zł
    c) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 29 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -    1.400,-zł
       - o liczbie osi - trzy                                                                                             -    1.250,-zł
    d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -    1.500,-zł
    e) równej lub wyższej niż 31 ton, do 36 ton włącznie:
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -    1.700,-zł
 
    f) powyżej 36 ton, a mniejszej niż 40 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -    1.800,-zł
       - o liczbie osi - trzy                                                                                             -    1.700,-zł
    g) równej lub wyższej niż 40 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -    1.900,-zł
       - o liczbie osi - trzy                                                                                             -    1.800,-zł
 
6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -    1.000,-zł
    b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 23 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -    1.800,-zł
       - o liczbie osi - trzy                                                                                             -    1.750,-zł
    c) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 29 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -    1.800,-zł
       - o liczbie osi - trzy                                                                                             -    1.770,-zł
    d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -   1.690,-zł
    e) równej lub wyższej niż 31 ton, do 36 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -   1.900,-zł
    f) powyżej 36 ton, a mniejszej niż 40 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -   1.900,-zł
       - o liczbie osi - trzy                                                                                             -   1.700,-zł
    g) równej lub wyższej niż 40 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -   1.900,-zł
       - o liczbie osi - trzy                                                                                             -   2.500,-zł
 
7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
    - od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                                      -     300,-zł
8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
       - o liczbie osi - jedna                                                                                           -       400,-zł
    b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 23 ton:
       - o liczbie osi - jedna                                                                                           -       500,-zł
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -       400,-zł
    c) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 29 ton:
       - o liczbie osi - jedna                                                                                           -       800,-zł
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -       750,-zł
       - o liczbie osi - trzy                                                                                             -       700,-zł
    d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 36 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -       850,-zł
       - o liczbie osi - trzy                                                                                             -       750,-zł
    e) równej lub wyższej niż 36 ton:
        - o liczbie osi - dwie                                                                                           -    1.150,-zł
        - o liczbie osi - trzy                                                                                            -       950,-zł
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
       - o liczbie osi - jedna                                                                                           -       450,-zł
    b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 23 ton:
       - o liczbie osi - jedna                                                                                           -       600,-zł
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -       500,-zł
    c) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 29 ton:
       - o liczbie osi - jedna                                                                                           -     1.150,-zł
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -     1.050,-zł
       - o liczbie osi -trzy                                                                                             -       950,-zł
    d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 36 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -     1.300,-zł
       - o liczbie osi - trzy                                                                                             -     1.200,-zł
    e) równej lub wyższej niż 36 ton:
       - o liczbie osi - dwie                                                                                            -    1.700,-zł
       - o liczbie osi - trzy                                                                                              -    1.300,-zł
 
10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
     a) mniej niż 30 miejsc                                                                                            -       650,-zł
     b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                       -    1.200,-zł
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007r.
 
§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr 247/04 z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2005r.


Przewodniczący
R a d y  M i e j s k i e j
 
Jerzy  Wójcik


 
 _____________________
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,           Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz.U. z 2004r. Nr 102,          poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128                 i Nr 181, poz. 1337.
 
  

U z a s a d n i e n i e
 
Zgodnie ze zmianą wprowadzoną w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych od 2003r., opodatkowaniu   podatkiem  od  środków  transportowych podlegają:
-     samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
-     samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
-     ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
-     ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
-     przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
-     przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
-     autobusy.
 
Zgodnie z ustawą ustalone zostały stawki maksymalne, jakimi można opodatkować pojazdy oraz wprowadzono dolną granicę, czyli stawki minimalne podatku, które muszą być uwzględnione przy uchwalaniu stawek podatkowych od środków transportowych.

Załącznik (12kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (14 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (21 grudnia 2006, 14:51:26)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:43:37)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2203