Uchwała Nr 9/06

UCHWAŁA  NR  9/06
R A D Y  M I E J S K I E J   W  Ś W I E C I U
z dnia 14 grudnia 2006r.
 


w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
 
                                                           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.1) oraz       art. 5, 6 i 7 ust.3 ustawy  z  dnia  12 stycznia  z 1991r.  o podatkach  i  opłatach  lokalnych       (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844)


R a d a  M i e j s k a
uchwala

§ 1. Ustalić stawki podatkowe w podatku od nieruchomości w następujących wysokościach.
1. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,50 zł.
2. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,10 zł.
3. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności – 17,50 zł, z wyjątkiem:
     a) od 1 m2 powierzchni zajętych na produkcję i usługi budowlane – 16,00 zł;
     b) od 1 m2 powierzchni zajętych na prowadzenie usług w zakresie krawiectwa, szewstwa,                  
         kowalstwa, rymarstwa, introligatorstwa, kaletnictwa, kominiarstwa – 12,50 zł;
     c) od 1 m2 powierzchni zajętych na turystykę, wypoczynek i rekreację - 5,30 zł;
4. Od 1 m2 powierzchni  użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,60 zł.
5. Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych – 1,60 zł.
6. Od 1 m2 powierzchni użytkowej garaży, za wyjątkiem usytuowanych w budynkach mieszkalnych – 5,15 zł.
7. Od 1 m2 powierzchni użytkowej w budynkach letniskowych – 6,00 zł.
8. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych – 5,85 zł.
9. Od 1 m2 powierzchni  w budynkach wykorzystywanych na działalność publiczną związaną z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, kulturą, sportem, turystyką i rekreacją  – 1,00 zł.
10. Od budowli – 2% ich wartości.
11. Od gruntów:
      a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
           zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni;
       b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
           – 3,50 zł od 1 ha powierzchni;
       c) grunty pod garażami – 0,33 zł od 1 m2 powierzchni.
       d) pozostałych – 0,19 zł od 1 m2 powierzchni.
§ 2. 1 Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:
a)      będące w posiadaniu inwalidów I grupy oraz osób posiadających trwały
      stopień niepełnosprawności prowadzących samodzielnie gospodarstwo
      domowe i utrzymujących się wyłącznie z emerytury, renty lub zasiłku stałego
      otrzymywanego z opieki społecznej.
        b)  zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na terenach wiejskich.
        c)  związane z działalnością publiczną w zakresie kultury na terenach wiejskich.
        d)  zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.
2. Powyższe zwolnienie nie dotyczy nieruchomości lub części nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007r.
§ 5. Traci moc uchwała Nr 327/05 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
 


Przewodniczący      
R a d y  M i e j s k i e j 
 
Jerzy  Wójcik


_____________________
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,           Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz.U. z 2004r. Nr 102,          poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128                 i Nr 181, poz. 1337.
 

U z a s a d n i e n i e
Podatek od nieruchomości jest w 100% należnością gminy i wpływy uzyskane z tego podatku stanowią corocznie około 30% planu dochodów.
Ustawa daje gminom możliwość zróżnicowania stawek podatku od nieruchomości                   z uwzględnieniem: lokalizacji, sposobu wykorzystywania, rodzaju zabudowy, stanu technicznego oraz wprowadzenie innych kryteriów.
Zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości, wprowadzone zostały uchwałą w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Świecie w ramach pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 69/2001.
W załączniku nr 1 przedstawia się tabelę stawek podatku od nieruchomości w roku 2006 oraz proponowane na 2007r. w układzie:
- wysokość stawki na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na rok 2006.
- wysokość stawki na podstawie Uchwały Rady Miejskiej obowiązującej w 2006r.
- wysokość stawki na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października
  2006r. w sprawie wysokości górnych granic stawek w podatkach i opłatach lokalnych
  (Monitor Polski z dnia 27 października 2006r. Nr 75, poz. 758)
- wysokość stawki proponowanej w uchwale Rady Miejskiej na 2007r.
 
 
  Załącznik (5kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (14 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (21 grudnia 2006, 14:18:01)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:43:46)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2297