Uchwała Nr 8/06

UCHWAŁA Nr 8/06
R A D Y  M I E J S K I E J  W  Ś W I E C I U

z dnia 14 grudnia 2006r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia  podatku rolnego na obszarze gminy Świecie .
 
                                                           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.1) oraz     art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami 2)


 
R a d a  M i e j s k a
uchwala:
 § 1. 1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa GUS-u za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. z kwoty 35,52zł za 1q żyta, do kwoty 28,00zł za 1 q żyta.
2. Dla gospodarstw rolnych, przestawionych na metodę ekologiczną posiadających aktualny atest, obniżyć średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa GUS-u za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. z kwoty 35,52zł za 1q żyta, do 3,-zł za 1 q żyta.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007r.
                                  
                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                 R a d y  M i e j s k i e j
 
                                                                                                          Jerzy  Wójcik

 
 
_____________________
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,           Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz.U. z 2004r. Nr 102,          poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128                 i Nr 181, poz. 1337.
 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412.
 

U z a s a d n i e n i e


Zgodnie z przepisami cytowanymi w uchwale, podatek rolny ustalany jest na cały rok kalendarzowy i wymiaru dokonuje się raz w roku.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1)      dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego – od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
2)      dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków – od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Cena żyta za pierwsze trzy kwartały 2006r. w kwocie 35,52zł za 1q została ustalona na podstawie komunikatu Prezesa GUS- u i opublikowana w Monitorze Polskim z dnia              25 października 2006r. Nr 74, poz. 745, którą Burmistrz Świecia proponuje obniżyć do kwoty 28,00zł za 1q.
W wyniku tej uchwały podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego zostałby obniżony z kwoty 88,80zł do kwoty 70,00zł, a dla pozostałych gruntów z 1 ha fizycznego zostałby obniżony         z kwoty 177,60zł do kwoty 140,00zł.
Ponadto Burmistrz Świecia proponuje obniżyć podatek rolny dla gospodarstw rolnych, przestawionych na metodę ekologiczną, posiadających aktualny atest z kwoty 88,80zł           do kwoty 7,50 zł z 1 ha przeliczeniowego.
Propozycja obniżenia podatku rolnego o około 27 % podyktowana jest trudną sytuacją ekonomiczną gospodarstw rolnych, spowodowaną ubiegłoroczną suszą i długim okresem złej koniunktury dla działalności rolniczej.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (14 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (21 grudnia 2006, 14:15:00)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:43:56)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2523