Uchwała nr 5/06

Uchwała Nr 5/06
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 14 grudnia 2006 r.


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Edwarda Podgórskiego.
 
                                     Na podstawie art. 190 ust. 2, w związku z art. 190 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja do rad gmin, rad powiatów i sejmików  województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z póżn. zm.),
 

uchwala się, co następuje :


§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Zbigniewa Edwarda Podgórskiego,        z listy Nr 15 oznaczonej nazwą Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Świecie,  w okręgu wyborczym  nr 3 z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.
 
§ 2. O wygaśnięciu mandatu radnego postanawia się powiadomić wyborców okręgu wyborczego nr 3 w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 3. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu doręcza się zainteresowanemu oraz przesyła Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu                    w Bydgoszczy.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 


Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (14 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (20 grudnia 2006, 09:05:36)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:44:38)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2541