Uchwała nr 3/06

Uchwała Nr 3/06
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 30 listopada 2006 r.


 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tadeusza Grzegorza Pogody.
 
                                   Na podstawie art. 190 ust. 2,w związku z art. 190 ust. 1 pkt. 2 b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z póżn. zm.),
 


uchwala się, co następuje :


 
§1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Tadeusza Grzegorza Pogody, z listy Nr 13 oznaczonej nazwą KWWObywatelskie Porozumienie Samorządowe, w okręgu wyborczym
nr 2 z powodu wyboru na Burmistrza Świecia.
 
§2. O wygaśnięciu mandatu radnego postanawia się powiadomić wyborców okręgu wyborczego nr 2 w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§3. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu doręcza się zainteresowanemu oraz przesyła Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu                    w Bydgoszczy.
 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 listopada 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (20 grudnia 2006, 09:01:56)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:45:09)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2378