Strona główna

Strona głównaZdjęcie


Adres do korespondencji

Urząd Miejski w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 ŚWIECIE

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Adres poczty elektronicznej
urzad.miejski@swiecie.eu
sekretariat@swiecie.eu

Podstawowe telefony i faxy

 tel. 52/ 33 32 323 (Sekretariat Burmistrza i Zastępcy Burmistrza)
tel. 52/ 33 32 310 (centrala)
tel. 52/ 33 32 310 (Biuro Obsługi Mieszkańców)

fax 52/ 33 32 311 (Sekretariat)
 fax 52/ 33 32 351 (Wydział Organizacyjny)
fax 52/ 33 32 360 (Wydział Inwestycyjny)

Konto bankowe

Bank Millennium S.A. Oddział w Świeciu
22 1160 2202 0000 0000 6089 7881

Dane do faktur

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie
NIP: 559-10-03-606
REGON: 092351067

Godziny urzędowania:

poniedziałek:
7.30-15.30
wtorek:
7.30-16.00
środa:
7.30-15.30
czwartek:
7.30-15.30
piątek:
7.30-15.00

Władze Gminy

Rada Miejska w Świeciu - tel. 52/ 33 32 321 (Biuro Rady Miejskiej)
Przewodniczący Rady: Jerzy Wójcik
(przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 15.00 - 16.00 w pokoju nr 19 lub 24)
Burmistrz: Krzysztof Kułakowski - tel. 52/ 33 32 323 (sekretariat)
Zastępca Burmistrza: Paweł Knapik - tel. 52/ 33 32 323 (sekretariat)
Skarbnik: Marzenna Rzymek - tel. 52/ 33 32 370
Sekretarz: Leszek Żurek - tel. 52/ 33 32 315

Przyjmowanie skarg i wniosków

Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik oraz Kierownicy Wydziałów i Referatów przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 7.30 - 16.00.
W przypadku, gdy we wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy mieszkańców przyjmuje się w sprawach skarg i wniosków w następny dzień roboczy w godzinach 7.30 - 15.30.
Pozostali pracownicy Urzędu przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Opłata skarbowa

Przedmiot opłaty skarbowej:
- dokonanie  czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesje),
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego
  odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu
  sądowym,
- dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia)
  przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z
  wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim
  podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego
  odpisu, wypisu lub kopii. 

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii - na mocodawcy i pełnomocniku albo przedsiębiorcy i prokurencie.

Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej:
- od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku
  o dokonanie czynności urzędowej,
- od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
- od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie  
  zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od
  jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji
  publicznej,sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,
- od zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, które następnie
  zostanie użyte w sprawie, w której nie przysługuje  zwolnienie (wyłączenie) od obowiązku
  zapłaty opłaty skarbowej - z chwilą użycia zaświadczenia w innej sprawie  Opłatę skarbową
  wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Opłatę skarbową uiszczać można:
w Kasie Urzędu Miejskiego w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 14.30
wtorek:8.00 - 15.00
piątek: 8.00 - 14.00

lub na konto Urzędu Miejskiego:
BANK MILLENNIUM: 22116022020000000060897881

Udostępnianie informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim  
    zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
2) wglądu do dokumentów urzędowych,
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
    z powszechnych wyborów
   (art. 3, ust. 1. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

Podstawa prawna:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Zgodnie z ustawą (art. 2 ust. 1 i art. 10, ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

pobierz (39kB) word

pobierz (105kB) pdf


 

metryczka


Wytworzył: Administrator (13 grudnia 2002)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (19 grudnia 2018, 11:57:43)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 706050