2007

Burmistrz Świecia przedłożył Radzie Miejskiej i Komisjom Rady sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2007 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z wymaganymi załącznikami.  
 
Budżet od czasu jego uchwalenia 18 stycznia 2007 r. zmieniony został 17-krotnie, w tym 7-krotnie Uchwałami Rady Miejskiej i 10-krotnie zarządzeniami burmistrza.
 
Dochody zaplanowane na rok 2007 w kwocie 89.967.508 zł zrealizowane zostały w wysokości 92.267.040 zł, co daje wykonanie 102,6%. Ogólny wskaźnik wykonania dochodów jest prawidłowy w rozumieniu standardów planowania budżetowego, który przewiduje 5% odchylenia, czyli stan od 95% do 105% uznaje za normę.
 
Plan wydatków na 2007 rok opiewał na kwotę 93.655.508 zł, a zrealizowany został w kwocie 91.520.380 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,7%. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę równą 72% ogólnych wydatków, natomiast wydatki majątkowe stanowiły 28% kwoty wydatków.
 
Wskaźnik spłaty zadłużenia do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 1,9% przy ustawowym wskaźniku obsługi zadłużenia 15%. Na koniec 2007 roku zadłużenie Gminy wyniosło 15.621.949 zł co oznacza wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów na poziomie 17% i jest daleki od wskaźnika ustawowego ograniczenia zadłużenia, który wynosi 60% planowanych dochodów.
 
Jak wynika z opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świeciu, w 2007 roku Gmina regulowała terminowo wszystkie swoje zobowiązania wynikające z przepisów i postanowień umownych i posiadała pełną płynność finansową. Burmistrz, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadami: celowości, legalności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, co daje podstawę do wnioskowania przez Komisję Rewizyjna o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2007 (412kB) pdf

Wykonanie planu dochodów w 2007 roku (126kB) pdf

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW według ważniejszych źródeł za rok 2007 (44kB) pdf

Wykonanie planu wydatków w 2007 roku (229kB) pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2007 (73kB) pdf

Deficyt budżetowy za rok 2007 (38kB) pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW RAD SOŁECKICH ZA 2007 ROK (56kB) pdf

ROZLICZENIE PLANU WYDATKÓW RAD SOŁECKICH ZA ROK 2007 (34kB) pdf

ROZLICZENIE SPŁATY POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI KOMUNALNYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2007 R. (49kB) pdf

ZESTAWIENIE NAGRÓD ORAZ UDZIELONEJ POMOCY RZECZOWEJ I FINANSOWEJ W 2007 ROKU (41kB) pdf

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (48kB) pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE (53kB) pdf

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE ZA 2006 ROK (35kB) pdf

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2007 (55kB) pdf

Wykonanie przychodów i wydatków funduszu celowego oraz dochodów własnych za 2007 rok (20kB) pdf

SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚWIECIE

Miejsko - Gminna Przychodnia w Świeciu (29kB) pdf

Miejska Biblioteka Publiczna (68kB) pdf

Klub Integracji Społecznej (43kB) pdf

Ośrodek Pomocy Społecznej (138kB) pdf

Ośrodek Oświaty i Wychowania (100kB) pdf

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (167kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 maja 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (6 maja 2008, 09:51:33)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kustosz (administrator) (6 maja 2008, 10:26:17)
Zmieniono: zm. red.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3483