Kodeks Etyki Radnych

KODEKS ETYKI RADNYCH GMINY ŚWIECIE

Preambuła

Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania wybieralnych przedstawicieli władzy lokalnej, związanych z pełnioną przez nich funkcją, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowanie Mieszkańców Gminy Świecie o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od radnych Gminy Świecie.

ZASADY OGÓLNE

Art. 1

Radni Gminy Świecie, na mocy ślubowania składanego zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, kierują się w swojej służbie publicznej obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi oraz solidarną troską o dobro wspólne.

Art. 2

Radni Gminy Swiecie pełniąc służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.

W szczególności, powinni działać zgodnie z zasadami :

 • praworządności,
 • uczciwości i rzetelności,
 • odpowiedzialności,
 • bezstronności i bezinteresowności,
 • obiektywizmu,
 • jawności,
 • dbałości o interes publiczny,
 • godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji radnego,
 • uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami.

WYKONYWANIE FUNKCJI

Art. 3

 1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od radnych poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes własny.
 2. Radni Gminy Świecie pełnią funkcje w ramach prawa i działają zgodnie z prawem : podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, a ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 4

 1. Radni Gminy Świecie działają bezstronnie i bezinteresownie.
 2. Nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes własny.
 3. Nie podejmują prac ani zajęć kolidujących z funkcją radnego.
 4. Nie podejmują decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelki
 5. ch form faworyzowania kogokolwiek.
 6. Radni kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych (w czasie kadencji ani po jej zakończeniu) z tytułu sprawowanej funkcji, nie działają teżw prywatnym interesie osób lub grup osób.

Art. 5

 1. Radni Gminy Świecie nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu dbają, by został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.
 2. Radni nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.

Art. 6

 1. Radni Gminy Świecie pełnią swoje funkcje rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem własnej godności.
 2. Radni nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

Art. 7

 1. Radni Gminy Świecie są odpowiedzialni przed całą społecznością lokalną w zakresie sprawowanej funkcji publicznej.
 2. Radni ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć. Zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej. W sprawach majątkowych i finansowych winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.
 3. Radni respektują zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych w związku z pełnieniem funkcji radnego.

Art. 8

 1. Radni Gminy Świecie zobowiązani są do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia funkcji.
 2. Radni nie podejmują działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa i niniejszego kodeksu.
 3. Radni podnoszą swoje kwalifikacje związane z wykonywaniem zadań publicznych poprzez udział
  w szkoleniach, kursach, itp. w zakresie działania samorządu gminnego.

Art. 9

 1. W kontaktach z obywatelami Radni Gminy Świecie zachowują się z godnością, są pomocni, życzliwi, dbają o dobre stosunki międzyludzkie.
 2. Radni przestrzegają zasad prawidłowego zachowania cechujących człowieka o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i poza nim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 10

 1. Radni Gminy Świecie zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.
 2. Przewodniczący Rady Miejskiej upowszechnia zasady zawarte w Kodeksie wśród radnych i członków wspólnoty samorządowej oraz mediów, celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 maja 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (27 maja 2005, 11:45:34)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (3 grudnia 2014, 11:01:18)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu Rada zadania i uprawnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7131