REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami). Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świecie są zobowiązani uzyskać wpis do REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ, który prowadzony jest przez Burmistrza Świecia. Rejestr prowadzony jest w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych, w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zmianami).   
 
Wpisu do REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy pobierz wniosek o wpis do rejestru (66kB) pdf oraz po złożeniu przez przedsiębiorcę wymaganych dokumentów pobierz treść oświadczenia (36kB) pdf . Organ prowadzący rejestr jest zobowiązany do dokonania wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie Burmistrza Świecia o dokonaniu wpisu do rejestru.
 
Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany wpisu do REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy pobierz wniosek o zmianę wpisu do rejestru (48kB) pdf .
 
W drodze decyzji administracyjnej odmawia się wpisu do REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ w następujących przypadkach:
1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności objętej wpisem;
2. przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku
 
Spełnienie przez przedsiębiorcę warunków do wykonywania działalności regulowanej podlega kontroli przez organ prowadzący rejestr.
   
Przedsiębiorcy, świadczący usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świecie, którzy posiadają zezwolenie Burmistrza Świecia na wykonywanie tej działalności – do dnia 2012-12-31 mogą wykonywać tę działalność bez wpisu do rejestru działalności regulowanej.
 

Opłaty skarbowe, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami):  

50 zł – za dokonanie wpisu do rejestru (nie dotyczy przedsiębiorców posiadających w dniu 2012-01-01 zezwolenie Burmistrza Świecia na odbieranie odpadów komunalnych);

25 zł – za dokonanie zmiany we wpisie do rejestru dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności (tj. 50% stawki określonej od wpisu)

17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

5 zł – poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii – od każdej pełnej lub zaczętej strony.  
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Arczyńska - Lisek (1 marca 2012)
Opublikował: Aleksandra Arczyńska - Lisek (1 marca 2012, 10:49:42)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Arczyńska - Lisek (13 sierpnia 2012, 13:28:31)
Zmieniono: zmiana redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1777