Informacja o stanie mienia za 2007 rok

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
w Świeciu Nr 103/07
z dnia 27 grudnia 2007r.

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591) powołały samorząd gminny, w konsekwencji czego część mienia ogólnonarodowego (państwowego) stała się własnością gminy. Organy administracji rządowej zarządzające w imieniu Skarbu Państwa tym majątkiem zostały zobowiązane do przekazania jego części gminom. Przekazaniu podlega mienie państwowe, do którego Skarb Państwa posiada udokumentowaną własność. Dotyczy to zarówno nieruchomości jak i mienia ruchomego. W szczególności zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych gmina nabyła z dniem 27 maja 1990r. mienie należące do:
1/ rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego
2/ przedsiębiorstw państwowych, dla których organy określone w pkt 1 pełnią funkcję organu założycielskiego
3/ zakładów i innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych organom określonym w pkt 1

Gminie na jej wniosek może być także przekazane mienie ogólnonarodowe (państwowe) inne niż wymienione w pkt 1-3, jeżeli jest ono związane z realizacją jej zadań. Nabycie mienia na podstawie w/w ustawy z dnia 10 maja 1990r. następuje nieodpłatnie.

Gmina została zobowiązana do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji. Rada Gminy powołała Komisję Inwentaryzacyjną. Spisy inwentaryzacyjne podlegały wyłożeniu do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Gminy na okres 1 miesiąca. Po wprowadzeniu zmian do spisów inwentarzowych wynikających ze zgłoszonych uwag Komisja przekazała je w dniu 9.10.1990r. do Wojewody Bydgoskiego. Wartość mienia ustalona przez Komisję Inwentaryzacyjną wynosiła 13.071.900 zł.


W 2002 r. uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu powołana została Komisja Inwentaryzacyjna, która będzie kontynuowała prace rozpoczęte przez komisję powołane w 1990 r. i w 2000 r. Łącznie wojewoda wydał dla naszej gminy do 1 listopada 2007 r. 1364 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt, iż niezależnie od faktycznej daty podjęcia decyzji przez wojewodę, mienie stało się komunalne z datą wsteczną od 27 maja 1990r. W 2007 r. wojewoda wydał 1 decyzję.
Komunalizacji podlegały także przedsiębiorstwa państwowe zarządzane przez wojewodę a obecnie PRATERM Północ sp. z o.o. i Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Skomunalizowano również Zakład Drogowo-Mostowy. Obecnie został on sprywatyzowany, powstała sp. z o.o. Na podstawie umowy z 11 października 2002r. zawartej z PRATERM S.A. podwyższony został kapitał zakładowy PRATERM Północ o kwotę 4.100.000,00zł. przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. Obecnie Gmina posiada 10,81% udziałów w spółce PRATERM PÓŁNOC Sp. z o.o. o wartości 3.202.500,00zł. Ponadto Gmina Świecie nabyła w 2002r. 70% udziałów od Frantschach Świecie S.A. w Spółce z o.o. „Vistula Park” i obecnie jest jedynym jej udziałowcem.
W przypadku Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. gmina jest właścicielem 22% udziałów. Ponadto gmina posiada 10 udziałów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” oraz 16 akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM wydawcy czasopisma „Wspólnota”, W 2000 r. zostało powołane przez gminę Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., którego zadaniem statutowym jest budowa mieszkań na wynajem. Gmina jest jedynym właścicielem ŚTBS. Towarzystwo wybudowało w 2001r. pierwszy budynek o 24 mieszkaniach, a obecnie posiada 166 mieszkań w 5 budynkach. W 2003r. została zawiązana spółka z o.o. o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II”, w której Gmina Świecie posiada 60 udziałów o łącznej wartości 30.000,00zł.
W październiku 2005 r. została powołana spółka „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z o.o.” Przedmiotem działalności spółki jest głównie zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Jedynym jej udziałowcem jest Gmina Świecie posiadająca 333 udziały o łącznej wartości 333.000,00zł.


Wartość mienia komunalnego podana przez komisję inwentaryzacyjną w 1990r. miała charakter szacunkowy. Komisja nie była w stanie we własnym zakresie dokonać wyceny przejmowanego majątku. Na zlecenie ekspertom nie było ani czasu ani środków. Wartość mienia na dzień 31 października 2007r. oraz 31 grudnia 2007r. zostały także ustalone w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji. W 2007r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego.


Nabyliśmy grunty pod drogi o pow. 2,63 ha na terenach budownictwa mieszkaniowego. Ponadto kupiliśmy 0,66 ha pod zbiornik wód deszczowych w Sulnówku i 0,13 ha pod targowisko miejskie przy ul. Parkowej.

 

<< INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCEŃ I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO >> (59kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Kustosz (11 kwietnia 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (11 kwietnia 2008, 09:19:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 12295