Raport o stanie bezpieczeństwa – 2008

STRAŻ MIEJSKA

Stan bezpieczeństwa Gminy Świecie [2008]


 W celu poprawienia porządku i bezpieczeństwa w Gminie powołana została w 1991 roku Straż Miejska. Obecnie zatrudnionych jest 14 strażników i 5 osób do obsługi monitoringu. Rok 2008 rozpoczął się od zmiany systemu pracy strażników – wprowadzono system całodobowy, wyłączając jedynie niedziele i święta , wymuszają to na nas przepisy dotyczące organizacji czasu pracy w administracji (teoretycznie ponieważ jeżeli jest taka potrzeba to strażnicy pracują również w  dni wolne ). Obecnie Strażnicy pracują w godzinach 7.00-19.00, 10.00-22.00, 19.00-7.00 ( od września w godzinach 22.00-06.00 zawsze jest 1 patrol „mieszany”  - 1 policjant i 1 strażnik ).

     Zmodernizowany został monitoring ( 4 kamery ), który będzie w przyszłych latach rozbudowywany. Część zarejestrowanych przypadków łamania prawa  przekazywana zostaje   do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i umieszczany jest jako materiał prewencyjny na stronie internetowej tej Komendy . Niejednokrotnie z zapisów monitoringu korzystają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu  . Docelowo w   2011 roku  na terenie Świecia ma być 10 kamer – lokalizację nowych kamer chcemy skonsultować z Policją jak i mieszkańcami Świecia. Informacja o monitorowaniu miasta została umieszczona na tablicach informacyjnych ( przy skrzyżowaniu ulic W.P. i Sportowej , przy skrzyżowaniu ulic W.P. ,Sienkiewicza, Mickiewicza ).

Do zadań Straży w świetle przepisów należy między innymi:

- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym przepisami o ruchu drogowym,
- doprowadzenie osób w stanie nietrzeźwym do izby wytrzeźwień,
- zabezpieczenie miejsc zdarzeń,
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
- konwojowanie dokumentów lub wartości pieniężnych,
- ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla mienia, zdrowia i życia ludzkiego.

Wykonując powyższe czynności strażnicy stosować mogą w razie potrzeby środki przymusu bezpośredniego.
Strażnicy miejscy w 2008 roku interweniowali w sprawach bezpieczeństwa w komunikacji, bezpieczeństwa osób i mienia, porządku i spokoju publicznego. W swoich działaniach Straż Miejska współdziałała z Policją , Strażą Pożarną  oraz pozostałymi służbami, instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się poprawą stanu bezpieczeństwa.  
Ponadto strażnicy w ramach swych obowiązków zabezpieczali wiele imprez masowych i sportowych organizowanych w naszej Gminie. Jednocześnie możemy stwierdzić, że  imprezy te w większości  odbywały się bez zakłóceń.

     Mandatami karnymi ukaranych zostało 507 sprawców wykroczeń na kwotę 66.580,00 zł. Chroniąc bezpieczeństwa na drogach Straż Miejska posługuje się fotoradarem.  Mandatami karnymi za wykroczenia polegające na przekroczeniu obowiązującej prędkości ukarano 1514 sprawców wykroczeń na kwotę 199.070,00 zł. Z naszych obserwacji wynika, iż zjawisko przekraczania dozwolonej prędkości nie maleje, zmniejszyła się natomiast wysokość przekroczeń dozwolonej prędkości, za którą nakładane są mandaty karne. Wnioskować zatem można, że kierowcy jeżdżą wolniej ale nadal nie dostosowują prędkości jazdy do obowiązujących przepisów.
Łączna ilość ukaranych osób to 2021 na kwotę 265.650,00 zł. oraz sporządzono 76 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Świeciu, około 1100 osób pouczono.
Unieruchomiono przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół 16 pojazdów.
Straż Miejska ujawniła  6 przestępstw i osoby , które się ich dopuściły zostały przekazane Policji. 
     Strażnicy w ramach obowiązków i możliwości pracują na rzecz bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach ( np. akcja „bezpieczna droga do szkoły ), biorą czynny udział w spotkaniach z młodzieżą omawiając sprawy bezpieczeństwa w szkole, przedszkolu  jak również w domu, kiedy dzieci pozbawione są nadzoru ze strony dorosłych. Ściśle współpracujemy z pedagogami szkolnymi monitorując zachowanie  się młodzieży w szkół i poza nimi.  Trzy grupy dzieci odwiedziły pomieszczenia służbowe SM i zapoznały się na miejscu z wyposażeniem służbowym i  specyfiką pracy „strażnika” . 
W okresie zimowym zwracano szczególną uwagę na osoby bezdomne , starsze i pod wpływem alkoholu , dokonywano patroli miejsc przebywania osób bezdomnych i namawiano je aby udały się do „schroniska”.  W tej akcji uczestniczyli również pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świecie. Patrolowano również tereny działek rekreacyjno-wypoczynkowych gdzie często dochodzi do przypadków kradzieży i innych wykroczeń.
 Patrolami otaczane szczególnie zostały okolice dyskotek . Wokół tych miejsc odnotowuje się bowiem najwięcej aktów wandalizmu i zdarzeń chuligańskich tj. połamane znaki drogowe, wybite witryny sklepowe, poniszczone kosze na śmieci i rozboje.
Strażnicy Miejscy wyłapują również bezpańskie zwierzęta, najczęściej psy  pozostawione bez opieki przez właścicieli lub też zwierzęta agresywne. Schwytano 42 psy nie mające właścicieli. Łapaliśmy również lisy, koty, łabędzie i próbowaliśmy wytropić i schwytać pająka „ptasznika”.

     Gmina partycypuje w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Grudziądzu dlatego też osoby w stanie nietrzeźwym, zachowujące się agresywnie bądź zakłócające porządek przewożone są przez Strażników do Izby Wytrzeźwień, dzięki czemu problem osób nietrzeźwych stał się mniej widoczny na ulicach Gminy ( koszt 42.415,00 ). W 2008 roku zatrzymano w Izbie Wytrzeźwień 371/36 osoby (ogólna liczba przewiezionych / liczba przewiezionych przez Straż Miejską )   około 120 przewieziono do miejsca zamieszkania i przekazano rodzinie ( około 50 interwencji zakończono przez pouczenie ).

Braliśmy udział w akcjach profilaktyczno-edukacyjnych:

„Bezpieczny Przejazd”,
„Bezpieczna droga do szkoły”,
„Bezpieczne miasto”,
„Bądź bardziej widoczny”,
„Stop 18”,
„Wakacje wesołe i bezpieczne”,
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

Informacje o większości   tych akcjach przekazywane były do środków masowego przekazu i umieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w aktualnościach i BIPie. Informacje    przekazywali : Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego i Komendant Straży Miejskiej.

    Reasumując powiedzieć można, że nasza Gmina jest Gminą bezpieczną a opisane wyżej wykroczenia oraz ich skala nie są na tyle niepokojące aby obawiać się o bezpieczeństwo w przyszłości i potwierdza to analizy przedstawiona podczas corocznej odprawy Komendanta Wojewódzkiego Policji z Komendantami Straży Miejskich z terenu woj. Kujawsko-Pomorskiego – Powiat Świecki był tam przedstawiany jako stosunkowo bezpieczny . W dniu 27 października 2008 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami w Straży Miejskiej została przeprowadzona kontrola. Kontrole przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Ujawnione przez kontrolujących uchybienia zostały usunięte. Zastosowaliśmy się również do zaleceń pokontrolnych – ujętych w piśmie pokontrolnym. 

 Główne plany - przyszłościowe :

- wymiana pojazdu służbowego (ze względu na stan wyeksploatowania ) – rok 2009,
- rozbudowa systemu monitoringu lata 2009, 2010,2011 ,
- utworzenie patrolu motorowerowego 2009/2010,
- nabycie nowego mobilnego fotoradaru.
 
  Liczba osób przewiezionych do Izby Wytrzeźwień w Grudziądzu.
 
 
Liczba osób zatrzymanych w  IV kwartale 2007 -  72  osób zapłacono 8280 zł            
                                                   I kwartał   2008  - 99  osób zapłacono 11385 zł
                                                   II kwartał 2008  -  86  osób zapłacono 10750 zł
                                                   III kwartał 2008  - 96  osób zapłacono12000zł  
 
 
Razem opłacono za      353     osoby  42 415.00 zł w 2008 roku
 
                                                   I kwartał   2008  - 99 
                                                   II kwartał 2008  -  86 
                                                   III kwartał 2008  - 96  
                                                   IV kwartale 2008 - 90 
Wywiezionych w roku 2008 – 371 / 36 osób.         

metryczka


Wytworzył: Roman Witt (12 lutego 2009)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 lutego 2009, 09:44:55)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 lutego 2009, 09:53:36)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2345