Raport o stanie bezpieczeństwa - 2006

Stan bezpieczeństwa Gminy Świecie [2006]
 
 
W celu poprawienia porządku i bezpieczeństwa w gminie powołana została w 1991 roku Straż Miejska. Zatrudnionych jest 16 strażników. Do zadań Straży w świetle przepisów należy między innymi:

- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym przepisami o ruchu drogowym
- doprowadzenie osób w stanie nietrzeźwym do Izby Wytrzeźwień
- zabezpieczenie miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli
- konwojowanie dokumentów lub wartości pieniężnych
- ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla mienia, zdrowia i życia ludzkiego
- usuwanie pojazdów, blokowanie kół, w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym
 
Wykonując powyższe czynności strażnicy stosować mogą w razie potrzeby środki przymusu bezpośredniego a w określonych przypadkach palną broń krótką.

Strażnicy miejscy w 2006 roku interweniowali w sprawach bezpieczeństwa w komunikacji, bezpieczeństwa osób i mienia, porządku i spokoju publicznego. W tych względach jak nigdy wcześniej bardzo ściśle Straż Miejska współdziałała z Policją. W celu polepszenia operatywności obu służb zorganizowano wspólne patrole tak w dzień jak i w nocy. Ponadto strażnicy w ramach swych obowiązków zabezpieczali wiele imprez masowych i sportowych organizowanych w Naszym mieście. Jednocześnie możemy stwierdzić, że udało się zapobiec wielu aktom przemocy i wandalizmu a imprezy te odbywały się bez zakłóceń. Ukarano mandatami karnymi z podjętych interwencji 356 sprawców wykroczeń na kwotę 41 450 zł. Oraz sporządzono 756 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego VI wydziału Grodzkiego.
 
Strażnicy w ramach obowiązków i możliwości pracują na rzecz bezpieczeństwa w szkołach. Jeden ze strażników został na stałe oddelegowany do pracy w Gimnazjach a pozostali strażnicy biorą czynny udział w spotkaniach z młodzieżą omawiając sprawy bezpieczeństwa w szkole jak również w domu, kiedy dzieci pozbawione są nadzoru ze strony dorosłych. Ściśle współpracujemy z pedagogami szkolnymi monitorując przemieszczanie się młodzieży do szkół i poza nimi.

Szczególnymi patrolami otaczane są okolice dyskotek i same dyskoteki. Wokół tych miejsc odnotowuje się bowiem najwięcej aktów wandalizmu i zdarzeń chuligańskich (połamane znaki drogowe, wybicie witryn sklepowych, poniszczone kosze na śmieci, ale także rozboje).

Strażnicy Miejscy wyłapują również bezpańskie zwierzęta, najczęściej psy pozostawione bez opieki przez właścicieli lub też zwierzęta agresywne. Schwytano 82 psy nie mające właścicieli.

Gmina partycypuje w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Grudziądzu dlatego też osoby w stanie nietrzeźwym, zachowujące się agresywnie bądź zakłócające porządek przewożone są przez Strażników do Izby Wytrzeźwień, dzięki czemu problem osób nietrzeźwych stał się mniej widoczny na ulicach Gminy. W 2006 roku zatrzymano do izby wytrzeźwień 62 osoby.

W ramach wypełniania zadań z zakresu ochrony porządku i bezpieczeństwa zauważyliśmy wzrost liczby osób dokonujących kradzieży w sklepach. Najbardziej niepokojący jest fakt, iż wśród tych osób coraz większy odsetek stanowią dzieci i młodzież.
 
Chroniąc bezpieczeństwa na drogach Straż Miejska posługuje się fotoradarem. W 2006 roku zarejestrowano 4785 wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości jazdy. Ukarano mandatami karnymi za wykroczenia polegające na przekroczeniu obowiązującej prędkości przy użyciu Fotoradaru 1411 sprawców wykroczeń na kwotę 214 400 zł. Z naszych obserwacji wynika, iż zjawisko przekraczania dozwolonej prędkości nie maleje, zmniejszyła się natomiast wysokość przekroczeń dozwolonej prędkości, za którą nakładane są mandaty karne. Wnioskować zatem można, że kierowcy jeżdżą wolniej ale nadal nie dostosowują prędkości jazdy do obowiązujących przepisów.
 
Reasumując powiedzieć można, że nasza gmina jest gminą bezpieczną a opisane wyżej wykroczenia oraz ich skala nie są tyle niepokojące żeby bać się o bezpieczeństwo w przyszłości. Planujemy podejmowanie kolejnych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa takich jak zacieśnianie współpracy z innymi służbami, zabieganie o utworzenie monitoringu Starego Miasta i miejsc szczególnie niebezpiecznych w Gminie czy prowadzenie akcji prewencyjnych w szkołach.

metryczka


Wytworzył: Jurek Brążkowski (28 lutego 2007)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (28 lutego 2007, 13:27:06)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kustosz (administrator) (28 lutego 2007, 13:39:42)
Zmieniono: zmiana lokalizacji katalogu z informacjami

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4524