Wprowadzenie procedury zatrudniania pracowników w Urzędzie

Zarządzeniem Burmistrza z dnia 6 czerwca 2005 r. w myśl zasady fachowości wprowadzono w Urzędzie Miejskim procedurę zatrudniania pracowników, którą zmieniono Zarządzeniem Burmistrza z dnia 23 listopada 2005 r.
Zapoznaj się z treścią zarządzenia >> (31kB) word

Zarządzenie Nr 1192/05
B u r m i s t r z a Ś w i e c i a
z dnia 23 listopada 2005 r.w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1031/05 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników do Urzędu Miejskiego w Świeciu


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami),


Burmistrz Świecia
zarządza:

§ 1


Wprowadzić następującą treść załącznika nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 1031/05 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników do Urzędu Miejskiego w Świeciu:
PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW DO URZĘDU MIEJSKIEGO
W ŚWIECIU
Celem procedury jest ustalenie jawnych i przejrzystych zasad zatrudniania pracowników oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy w Urzędzie Miejskim.
Nabór na wszystkie wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zwane w niniejszej procedurze “ stanowiskami urzędniczymi” jest otwarty i konkurencyjny.
Przebieg procedury.

Wakat na stanowisku pracy lub zapotrzebowanie na dodatkowe stanowisko pracy zgłasza Burmistrzowi Sekretarz Gminy. W przypadku nowotworzonych stanowisk konieczna jest analiza skutków finansowych zwiększenia zatrudnienia.

Szczegółowy opis stanowiska oraz zestaw wymagań na to stanowisko przygotowuje inspektor ds. kadr w urzędzie. Opis stanowiska powinien zawierać :
nazwę stanowiska,
miejsce w strukturze organizacyjnej Urzędu,
cel istnienia stanowiska,
zakres najważniejszych zadań na tym stanowisku,
szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223)
Urząd posiada aktualny opis stanowisk pracy zawierający między innymi : poziom  wykształcenia, wymagania niezbędne i dodatkowe, wykaz cech osobowości oraz zakres  podstawowych obowiązków.


Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w :

Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy ogłoszeń Urzędu,
w prasie lokalnej.
Ogłoszenie o naborze powinno zawierać :
nazwę i adres Urzędu,
określenie stanowiska urzędniczego
określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem tego stanowiska
wskazanie zakresu zadań wykonywanych na tym stanowisku,
wskazanie wymaganych dokumentów,
określenie terminu i miejsca składania dokumentów. Termin do składania dokumentów nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.


Po upływie terminu do złożenia dokumentów listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Burmistrz Świecia powołuje Komisję Rekrutacyjną.

Komisja Rekrutacyjna w terminie 14 dni od daty zakończenia składania dokumentów zaprasza kandydatów spełniających wymogi formalne, na rozmowę kwalifikacyjną. W tym celu komisja przygotowuje metody i techniki naboru oraz indywidualny arkusz oceny każdego kandydata. Ocena rozmowy kwalifikacyjnej dokonywana jest na piśmie.
8. Z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół, który przedstawia Burmistrzowi Świecia.
9. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Informacja o wyniku naboru powinna zawierać :

nazwę i adres Urzędu,
określenie stanowiska urzędniczego,
imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania
uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze.
Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu przez okres co najmniej 3 miesięcy.
10. W przypadku , gdy w wyniku procedury naboru, nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata, postępowanie przeprowadza się ponownie.

                                                                                                                                    § 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

       §3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Świecia


Tadeusz Pogoda


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 września 2005)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (22 września 2005, 15:25:12)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kustosz (1 grudnia 2005, 14:51:50)
Zmieniono: Dodanie treści Zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2549