2. Kodeks etyki Radnych

 

KODEKS ETYKI RADNYCH GMINY ŚWIECIE

Preambuła

Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania wybieralnych przedstawicieli władzy lokalnej, związanych z pełnioną przez nich funkcją, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowanie Mieszkańców Gminy Świecie o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od radnych Gminy Świecie.

ZASADY OGÓLNE

Art. 1

Radni Gminy Świecie, na mocy ślubowania składanego zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, kierują się w swojej służbie publicznej obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi oraz solidarną troską o dobro wspólne.

Art. 2

Radni Gminy Swiecie pełniąc służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych
oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej
oraz indywidualnego interesu obywateli.

W szczególności, powinni działać zgodnie z zasadami :

 • praworządności,
 • uczciwości i rzetelności,
 • odpowiedzialności,
 • bezstronności i bezinteresowności,
 • obiektywizmu,
 • jawności,
 • dbałości o interes publiczny,
 • godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji radnego,
 • uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami.

WYKONYWANIE FUNKCJI

Art. 3

 1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od radnych poszanowania Konstytucji
  i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes własny.

 2. Radni Gminy Swiecie pełnią funkcje w ramach prawa i działają zgodnie z prawem : podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, a ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 4

 1. Radni Gminy Świecie działają bezstronnie i bezinteresownie.

 2. Nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach,
  w których mają bezpośredni lub pośredni interes własny.

 3. Nie podejmują prac ani zajęć kolidujących z funkcją radnego.

 4. Nie podejmują decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania kogokolwiek.

 5. Radni kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych ( w czasie kadencji ani po jej zakończeniu ) z tytułu sprawowanej funkcji, nie działają też w prywatnym interesie osób lub grup osób.

Art. 5

 1. Radni Gminy Świecie nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu dbają, by został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.

 2. Radni nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.

Art. 6

 1. Radni Gminy Swiecie pełnią swoje funkcje rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem własnej godności.

 2. Radni nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

Art. 7

 1. Radni Gminy Świecie są odpowiedzialni przed całą społecznością lokalną w zakresie sprawowanej funkcji publicznej.

 2. Radni ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć. Zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej. W sprawach majątkowych
  i finansowych winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.

 3. Radni respektują zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych w związku z pełnieniem funkcji radnego.

Art. 8

 1. Radni Gminy Świecie zobowiązani są do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia funkcji.

 2. Radni nie podejmują działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa i niniejszego kodeksu.

 3. Radni podnoszą swoje kwalifikacje związane z wykonywaniem zadań publicznych poprzez udział
  w szkoleniach, kursach, itp. w zakresie działania samorządu gminnego.

Art. 9

 1. W kontaktach z obywatelami Radni Gminy Świecie zachowują się z godnością, są pomocni, życzliwi, dbają o dobre stosunki międzyludzkie.

 2. Radni przestrzegają zasad prawidłowego zachowania cechujących człowieka o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i poza nim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 10

 1. Radni Gminy Świecie zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu
  i kierować się jego zasadami.

 2. Przewodniczący Rady Miejskiej upowszechnia zasady zawarte w Kodeksie wśród radnych i członków wspólnoty samorządowej oraz mediów, celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (9 czerwca 2005)
Opublikował: Janusz Sobolewski (9 czerwca 2005, 14:31:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2350