Uchwała Nr 111/03

Uchwała Nr 111/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 27 maja 2003 r.

w sprawie przyjęcia zmian w uchwale nr 213/96 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin – Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala :

§ 1

Przyjąć następujące zmiany w statucie Związku Gmin – Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu :

  1. w § 1 ust. 2 zamiast województwa bydgoskiego wprowadza się zapis:

    “ województwo kujawsko – pomorskie”

  2. w § 9 ust. 3 skreśla się zapis prawo budżetowe “ a w to miejsce wprowadza się zapis “ ustawa o finansach publicznych”
  3. w § 25 ust. 1 zamiast województwa bydgoskiego wprowadza się zapis – “województwo kujawsko – pomorskie”,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin – Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu dotyczą aktualizacji nazwy województwa, na terenie którym Ośrodek się znajduje oraz aktualnegoprzepisu prawa, w tym wypadku ustawy o finansach publicznych.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 maja 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (24 lutego 2004, 10:59:18)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (26 lutego 2013, 14:13:15)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1869