Uchwała Nr 104/03

Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 50, z dnia 28 maja 2003r, poz.844

Uchwała Nr 104 /03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 24 kwietnia 2003r.

w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej i domu pomocy społecznej w referendum ogólnokrajowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), w związku z art.6 ust.1 pkt. 2 i art. 96 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507), art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. –

Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala :

§ 1

Tworzy się cztery dodatkowe obwody głosowania w pierwszym referendum ogólnokrajowym zarządzonym na podstawie w/w ustawy, dla wyborców przebywających w dniu referendum w zakładach opieki zdrowotnej i domu pomocy społecznej na terenie Gminy Świecie, o kolejnych, niżej wymienionych numerach :

Numer

obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

 

17

 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dr Józefa Bednarza w Świeciu,

ul. Sądowa 18

Wojewódzki Szpital

dla Nerwowo i Psychicznie

Chorych

ul. Sądowa 18

Świecie

 

 

18

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126 – bez oddziałów : Przewlekle Chorych II, Przewlekle Chorych III

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wojska Polskiego 126

Świecie

 

19

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świeciu, ul. Wojska

Polskiego 126 - Oddziały : Przewlekle

Chorych II, Przewlekle Chorych III

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Św. Wincentego 1

Świecie

 

 

 

20

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia

Św. Wincentego a’ Paulo w Świeciu,

ul. Średnia 10

Dom Pomocy Społecznej

prowadzony przez

Zgromadzenie Sióstr

Miłosierdzia Św. Wincentego a’ Paulo

ul. Średnia 10

Świecie

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Świecie.

§ 4

Jednolity wykaz obwodów głosowania, ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych zawiera załącznik.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Głosowanie w referendum ogólnokrajowym na terenie Gminy Świecie przeprowadzone zostanie w stałych obwodach głosowania utworzonych na podstawie przepisów ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w dodatkowych obwodach głosowania utworzonych w szpitalach i domu pomocy społecznej.

Zgodnie z wymogiem ustawowym dodatkowe obwody głosowania zostają utworzone przez Radę Miejską, jeżeli przebywać w nich będzie do najmniej 50 wyborców.

Według posiadanych informacji przedstawiony projekt uchwały tworzący cztery dodatkowe obwody głosowania spełnia te wymogi, zatem utworzenie ich jest zasadne.

Załącznik do uchwały dostępny jest w pok. nr 24 w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (24 kwietnia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 12:53:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1920