Uchwała nr 366/06

UCHWAŁA  NR 366/06

R A D Y   M I E J S K I E J   W  Ś W I E C I U

Z DNIA 22 CZERWCA 2006r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05
z dnia 29 grudnia 2005r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej na rok 2006.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591).

 

 

uchwala się co następuje:

 

§ 1  W uchwale Rady Miejskiej Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia

       budżetu  Gminy  Świecie  oraz  zatwierdzenia  planu  przychodów  i  wydatków    

       GFOŚr i GW  na rok 2006 zmienioną;

-  Uchwałą Nr 344/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 stycznia 2006r.

-  Uchwałą Nr 346/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 02 marca 2006r.

-  Uchwałą Nr 347/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 02 marca 2006r.

-  Uchwałą Nr 360/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27kwietnia 2006r.

- Zarządzeniem Nr 1322/06 Burmistrza Świecia z dnia 22 marca 2006r.

- Zarządzeniem Nr 1433/06 Burmistrza Świecia z dnia 08 czerwca 2006r.

 

       1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.832.512,-zł, plan po zmianach wynosi    

          73.705.688,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

 

      2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.291.512,-zł, plan po zmianach wynosi    

          83.922.130,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 

§ 2  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej - deficyt budżetowy na

       rok 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, w załączniku Nr 4 do

       Uchwały Budżetowej - wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2006 zgodnie z załącznikiem

       Nr 4 do niniejszej Uchwały, w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - plan zadań

       zleconych na rok 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały,

 

§ 3 Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których

       realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki

       i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

 

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń 

      w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

 

 

                                                                                 Przewodniczący

                                                                             R a d y M i e j s k ie j

 

                                                                                   Jerzy Wójcik

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Nr 366/06

z dnia 22 czerwca 2006r.

 

Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają z rozdysponowania pozostałej kwoty wolnych środków, zmiany deficytu budżetowego oraz podniesienia planu dochodów na podstawie analizy wpływów do Budżetu.

Otrzymaliśmy dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 16.500,-zl na modernizację drogi w Grucznie.

Zgodnie z umową otrzymaliśmy z firmy Sport Premium kwotę 2.745,-zł (rozdz. 92695) na promocję działalności sportowej dla uczniowskiego Klubu Sportowego „Joker Świecie” 2.245,-zł i przejazd kibiców na mecz Polpaku ze Świecia do Grudziądza 500,-zł (rozdz.75095).

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 298,-zł (rozdz.85195) na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji, oraz dotację celową w wysokości 12.969,-zł.(rozdz.85214) na wypłatę zasiłków okresowych.

Bieżąca analiza dochodów po 5 miesiącach wskazuje na możliwość podniesienia planu dochodów:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 1.000.000,-zł (rozdz. 75615)

- z podatku dochodowego od osób fizycznych o 600.000,-zł (rozdz. 75621)

- z podatku od czynności cywilno-prawnych o 200.000,-zł (rozdz.75615)

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych o 50.000,-zł (rozdz.75647)

Natomiast zmniejsza się o 50.000,-zł (rozdz. 75616) plan dochodów z tytułu opłaty targowej
z powodu niskich wpływów.

Po ustaleniu wyniku finansowego, wolne środki za 2005r. były wyższe od wykazanych we wstępnym sprawozdaniu o 49.046,-zł, które wprowadza się do przychodów § 952.

Przeznacza się również na wydatki opisane poniżej, wolne środki, które nie zostały do tej pory rozdysponowane w wysokości 263.390,-zł.

Zmniejsza się o 92.564,-zł rozchody – spłata pożyczek i kredytów, w związku z umorzeniem pożyczki na budowę kanalizacji w ul. Spokojnej.

Zwiększa się o 54.000,-zł deficyt pokryty pożyczką z WFOŚr i GW, którą otrzymamy               w 2 transzach 204.000,-zł w 2006r. i 88.000,-zł w 2007r. W uchwale budżetowej zaplanowana była pożyczka na budowę przyłącza ciepłowniczego i docieplenie jednego budynku w wysokości 150.000,-zł, natomiast otrzymaliśmy pożyczkę na dwa budynki.

Zwiększenie planu dochodów daje do dyspozycji kwotę 1.800.000,-zł, a zmiany
w przychodach

 i rozchodach kolejne 459.000,-zł, co łącznie daje środki w wysokości 2.259.000,-zł, które przeznacza się na poniżej opisane zadania.

1.Budowa dróg - 86.500,-zł (rozdz. 60016)

      Zwiększa się o 20.000,-zł wydatki na budowę ulicy Owocowej. Kwota ta wraz
z zaplanowaną wcześniej 289.568,-zł pozwoli na zrealizowanie zadania w całości

      Pozostałe 50.000,-zł przeznacza się na budowę zatok autobusowych w Topolinku
i Dworzyskach. Kwota 16.500zł pozyskana z FOGR przeznaczona jest na modernizację drogi w Górnym Grucznie.

2.  Przebudowa ulicy Aleja Jana Pawła II - 800.000,-zł (rozdz. 60016)

Przebudowa dotyczy odcinka od ul. Żwirki i Wigury do ul. Paderewskiego. Łącznie ze środkami poprzednio zabezpieczonymi na zadanie to planujemy wydatkować kwotę 1.300.000,-zł. i zarazem następuje zmiana klasyfikacji drógi z remontu na inwestycje. Pozwoli to na wyremontowanie centralnej ulicy osiedla Marianki na tym odcinku, włącznie ze zmodernizowaniem chodników, zatok, wykonanie ścieżki rowerowej, ustawieniem ławek, koszy na śmieci oraz zmodernizowaniem oświetlenia.

3.      Remont chodników i parkingów – 100.000,-zł (rozdz. 60016)

      Remont chodników i parkingów na osiedlu Marianki przy ul. Żwirki i Wigury oraz dróg na terenach wiejskich.

4.   Turystyczne zagospodarowanie Wdy - 80.000,-zł (rozdz. 63095)

      Powyższą kwotę przeznacza się na rozpoczęcie realizacji projektu turystycznego zagospodarowania Wdy.

      Z zaplanowanych 80.000,-zł sfinansowana zostanie budowa sanitariatu przy Zamku
i budowa obiektu do kajaków w Przechowie.

5.  Budowa pomostów w Decznie - 160.000,-zł –(rozdz. 63095)

     W 2004 roku na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę wybudowany został jeden pomost nad Decznem.

      Do realizacji pozostały jeszcze 4 pomosty. Zaplanowane 160.000,-zł pozwoli na zrealizowanie dwóch kolejnych pomostów i pozwolenie na budowę nie straci swej ważności.

6. Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu przy ul. Wojska Polskiego – rejon Wojewódzkiego Szpitala – 45.000,-zł (rozdz.70095)

     Zakres opracowania:

-        budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

-        sieci wodociągowej,

-        budowa dróg i parkingów,

-        oświetlenie dróg.

Powyższe osiedle obejmuje obszar około 6,5ha, na który przewiduje się 27 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz 2 działki pod funkcję mieszkaniowo-usługową. Łączna długość dróg osiedlowych wynosi 1 km.

7. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku socjalnego o około 20 mieszkaniach w Terespolu lub Czaplach - 50.000,-zł (rozdz. 70095)

     Zakres opracowania:

-        projekt budowlany budynku,

-        projekt budynku gospodarczego,

-        projekt dróg i chodników,

projekt oświetlenia terenu,

projekt przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych.

8. Remonty w Urzędzie Miejskim – 100.000,-zł (rozdz. 75023)

W ramach przyznanych środków zostanie zwiększony zakres remontu ogrodzenia wokół  gmachu głównego Urzędu Miejskiego oraz dokonana zostanie naprawa centralnego ogrzewania w Ratuszu.

9.  Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Różanej do Wdy - 238.000,-zł (rozdz. 90001)

     O powyższą kwotę zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne – budowę kanalizacji deszczowej od ul. Różanej do Wdy.

10.  Budowa kanalizacji na osiedlu 800-lecia - 120.000,-zł (rozdz. 90001)

Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na osiedlu 800-lecia w związku z planowaną budową ulicy Owocowej, uzasadnione jest wybudowanie odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z tej części osiedla. Na odcinku tym zaplanowany jest kolektor sanitarny i korzystnym jest wykonanie obydwu kolektorów w jednym wykopie.

11. Zagospodarowanie Parku przy Małym Blankuszu - 140.000,-zl(rozdz. 90004).
W
ramach tego zadania planujemy wykonać remont istniejących ścieżek spacerowych,   ustawić ławki, kosze na śmieci, kwietniki, doposażyć istniejący plac zabaw, wykonać oświetlenie terenu oraz zamontować wodotrysk na akwenie wodnym.

12. Modernizacja obiektów inżynierskich na cieku wodnym „Struchawa” – 300.000,-zł
  (rozdz. 90095)

     Niniejsze przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie przejęcia przez „Struchawę”

     dodatkowych ilości wód deszczowych z terenu po byłej jednostce Wojskowej i hali  sportowej.

 

 

13.  Dofinansowanie  Klubu Sportowego „Wda” - 2.000,-zł (rozdz. 92605)

     Przeznacza się ta kwotę na dofinansowanie KSWDA z przeznaczeniem na wyjazd na zawody grupy dorosłych biegaczy.

 

  załączniki (104kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (22 czerwca 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (29 czerwca 2006, 11:39:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1202