Uchwała Nr 316/05

UCHWAŁA Nr 316/05

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia października 2005r.

w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr 261/05 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
oraz § 30 ust. 1 Statutu Gminy Świecie ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z
2002 r. Nr 38, poz. 707),

uchwala się, co następuje:

§ 1. W pkt. I Załącznika do uchwały Nr 261/05 Rady Miejskiej w Świeciu wprowadza się zapis o treści :

“Wprowadza się co do zasady stałe, terminy obrad sesji Rady Miejskiej przypadające na ostatni czwartek każdego miesiąca”

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej, Komisjom Rady Miejskiej i Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

 

 

 

UZASADNIENIE

Wprowadzenie stałych terminów obrad Rady Miejskiej oraz umieszczenie w planie pracy Rady kluczowych dla społeczności lokalnych decyzji, takich jak uchwalanie budżetu, sprawozdanie z wykonania budżetu,

czy monitorowanie Strategii Rozwoju Gminy, pozwoli mieszkańcom na większe i aktywne uczestnictwo w pracach na rzecz wspólnoty samorządowej.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (13 października 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (21 października 2005, 11:50:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1883