Uchwała nr 313/05

Uchwała Nr 313/05

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 13 października 2005r.

w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świecie na lata 2005-2015.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ), w związku z art. 17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 Gminną Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świecie na lata 2005-2015, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
R a d y M i e j s k i e j
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

 

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminy obowiązek opracowania i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka (art. 17 ust. 1 pkt. 1).

Dokument ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy (zjawisk występujących w obrębie danej społeczności), które oceniane są negatywnie a także w miarę możliwości zapobieganie powstawania tych zjawisk. Dokument charakteryzuje w szczególności działania publicznych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin w miarę posiadanych lub pozyskanych z zewnątrz środków finansowych.

załącznik (204kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (13 października 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (21 października 2005, 11:41:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1856