Uchwała Nr 308/05

Uchwała Nr 308/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego “Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej w Świeciu”
uzyskanych z MENiS-u.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2
003 r. Nr 15, poz. 148),

uchwala się, co następuje:

§ 1 1.Ustalić kwotę w wysokości do 2.150.000,- zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), do której Burmistrz Świecia może ustanowić prawne zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie budowy Hali Widowiskowo – Sportowej w Świeciu ze środków MENiS w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie.

2. Na zabezpieczenie przeznaczyć środki pochodzące z podatku od nieruchomości z okresu trwania umowy.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

U Z A S A D N I E N I E

W związku z budową Hali Widowiskowo – Sportowej w Świeciu, Gmina wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o umieszczenie tego zadania
w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa.

Dofinansowanie w/w zadania realizowane będzie ze środków z dopłat do stawek w grach liczbowych “Totalizatora Sportowego” przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
w Warszawie.

Jednym z wymaganych przez MENiS dokumentów jest zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków finansowych w formie Uchwały Rady Miejskiej.

Zabezpieczeniem wydatkowania otrzymanych środków będzie wystawiony przez Gminę “weksel in blanco” na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie budowy Hali Widowiskowo – Sportowej w Świeciu.

Rada większością głosów ( 14 za, 6 wstrzym.) podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 sierpnia 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (6 września 2005, 10:34:49)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jasińska (13 marca 2006, 14:08:42)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1886