Uchwała Nr 305/05

Uchwała Nr 305/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych do napędu jednostek pływających na jeziorze Deczno.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku
z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami),

uchwala się, co nastepuje :

§ 1 Wyrazić pozytywną opinię o wprowadzeniu zakazu używania silników spalinowych do napędu jednostek pływających na jeziorze Deczno.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Podgórski

U z a s a d n i e n i e

W związku z prośbą wystosowaną przez Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego “Wda” w Świeciu i Społeczną Straż Rybacką Powiatu Świeckiego o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zakazu poruszania się motorowego sprzętu pływającego o napędzie spalinowym na jeziorze Deczno - Starostwo Powiatowe w Świeciu zwróciło się o wyrażenie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia niniejszego zakazu.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe Rada Powiatu na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) podejmuje uchwałę o wprowadzeniu ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających, bądź niektórych ich rodzajów (np. posiadających napęd spalinowy) na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących. Ograniczenia nie dotyczą jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego, ochrony wód lub utrzymania zbiorników wodnych.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 czerwca 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (11 lipca 2005, 12:56:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1976