Uchwała Nr 299/05

Uchwała Nr 299/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie przyjęcia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 48 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 Informację o wykonaniu budżetu za I półrocze roku budżetowego Burmistrz Świecia przedkłada Radzie Miejskiej w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

§ 2 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze powinna zawierać następujące elementy.

1. Dochody ogółem w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej w ujęciu

tabelarycznym z podaniem:

a) dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej oraz przyjętych zmian do dnia
30 czerwca;

b) wykonania dochodów budżetowych do dnia 30 czerwca roku budżetowego;

c) procentowego wykonania dochodów z pkt 1b w stosunku do aktualnego planu

dochodów z pkt 1a.

2. Wydatki ogółem w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

przedstawić w następujący sposób:

a) w formie tabelarycznej w szczegółowości takiej jak określona została dla dochodów
w punktach od 1a do 1c.

3. W części opisowej zawrzeć ogólne informacje o wykonaniu dochodów i zadań bieżących.

4. Informacja z wykonania planu finansowego wydatków bieżących jednostek organizacyjnych i rad sołeckich.

§ 3 W informacji za I półrocze podać ogólną kwotę przychodów budżetowych i rozchodów budżetowych.

§ 4 Zadania inwestycyjne przedstawić następująco:

- kwoty zaplanowane w budżecie w/g stanu na dzień 30 czerwca,

- kwoty ze źródeł pozabudżetowych,

- kwoty wydatków niewygasających,

- zaawansowanie finansowe na 30 czerwca,

- zastosowana procedura udzielenia zamówienia publicznego i firma wykonująca

zadania.

§ 5 Informacja z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powinna zawierać:

- planowaną kwotę przychodów Funduszu oraz wykonanie na dzień 30 czerwca;

- zaawansowanie poszczególnych wydatków z Funduszu za I półrocze roku budżetowego.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Zbigniew Podgórski

U z a s a d n i e n i e

Burmistrz Świecia w terminie 31 sierpnia roku budżetowego z zapisem ustawowym, przedstawia Radzie Miejskiej w Świeciu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o wykonaniu budżetu Gminy Świecie za pierwsze półrocze każdego roku.

Zgodnie z art. 135 ust 2 ustawy o finansach publicznych Rada Miejska określa zakres i formę w jakiej informacja za I półrocze zostanie sporządzona.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 czerwca 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (11 lipca 2005, 12:46:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2118