Uchwała nr 295/05

Uchwała Nr 295/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr 61/20 położonej we wsi Dworzysko z przeznaczeniem pod przemysł, składy, usługi, handel.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)
oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje :

§ 1 Przystąpić do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr 61/20 położonej we wsi Dworzysko z przeznaczeniem pod przemysł, składy, usługi, handel zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które były uchwalone przed 1 stycznia 1995r. utraciły swą ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. Dla działki nr 61/20 był opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przed 1 stycznia 1995 r. który na mocy w/w ustawy stracił swoją ważność. Ponieważ Gmina Świecie realizuje uzbrojenie terenów pod strefę rozwoju gospodarczego Vistula 1 we wsi Dworzysko – Wielki Konopat, jednym z zadań tego przedsięwzięcia jest przebieg sieci wodociągowej przez działkę nr 61/20. Właściciel powyższego terenu warunkuje zgodą wejścia z inwestycją na teren opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod przemysł, składy, usługi, handel.

Wobec powyższego zachodzi potrzeba przystąpienia do opracowania planu na działkę Nr 61/20 położoną we wsi Dworzysko.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 maja 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (1 czerwca 2005, 12:27:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1766