Uchwała Nr 241/04

Uchwała Nr 241/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 217/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr 217/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych zmienić zapis § 1 pkt 4 na następujący:

“Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wysokość opłaty rocznej wynosi:

  1. na obiekcie mostowym – 20,00 zł/m2/rocznie

  2. w obszarze zabudowanym – 2,50 zł/m2/rocznie

  3. poza obszarem zabudowanym – 1,50 zł/m2/rocznie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie Uchwały Rady Miejskiej Nr 217/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych, Grupa Energetyczna ENEA S.A. Oddział w Bydgoszczy oraz wykonawcy przyłączy energetycznych, wnioskowali o obniżenie ustalonych stawek opłat za umieszczanie linii kablowych w pasie drogowym.

Obniżenie ustalonych stawek było i jest niemożliwe, ponieważ uchwała nie daje i nie może dać takich uprawnień organowi wykonawczemu. W konsekwencji takiego stanowiska, Grupa Energetyczna ENEA S.A. Oddział Bydgoszcz wstrzymała inwestycje w miejscach, gdzie zgodnie z planem linie kablowe prowadzone są w pasie drogowym. Powodem takiej decyzji są koszty związane z opłatami za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, które nie były uwzględniane przy ustalaniu taryf za przyłączanie do sieci. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy zamierzają podłączyć się do sieci elektroenergetycznej, załatwiani są negatywnie i nie mogą zakończyć swoich inwestycji.

W związku z powyższym niniejszym projektem uchwały zrównuje się opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym dla wszystkich podmiotów bez względu na dostarczone medium.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 września 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (6 października 2004, 14:29:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2074